Notes de premsa

Mesures actualitzades per a la pràctica esportiva a la ciutat de València

 • ,

Les noves mesures de desescalada que estableix la Resolució d’11 de març de 2021 de la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, contempla mitjanes addicionals de desescalada que permeten la pràctica esportiva, amb caràcter general, en instal·lacions tancades realitzada per lliure o dirigida per un professional en modalitats individuals i per parelles o en grup de quatre persones màxim. A més, es durà a terme sense contacte físic, mantenint la distància de seguretat recomanada i l’ús de la màscara.

Això se suma a la ja permesa pràctica esportiva a l’aire lliure i en instal·lacions esportives obertes, sense contacte físic i en les modalitats individuals i per parelles fins a un màxim de quatre persones.

Respecte a la màscara, s’indica que serà obligatòria en les instal·lacions tancades i en les zones o espais amb gran afluència de persones, on no siga possible mantindre la distància de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries amb la resta de les persones esportistes o vianants.

La resolució entrarà en funcionament a partir del 15 de març i estarà en vigor fins al 12 d’abril

A més, la resolució detalla les mesures que s’aplicaran a la població escolar, a l’esport federat, als campionats universitaris i els Jocs Esportius de Secundària, als esdeveniments esportius i a l’ús de les instal·lacions municipals.

Població en edat escolar

Respecte a la població en edat escolar de les etapes educatives d’Infantil i Primària podrà participar fora de la jornada escolar en activitats esportives grupals i en entrenaments esportius, amb un màxim de 10 persones.

Les activitats esportives grupals i els entrenaments esportius es desenvoluparan en grups estables i evitant els contactes amb altres grups d’activitat o d’entrenament. Es podran realitzar únicament dinàmiques esportives individuals i sense contacte físic, que permeten garantir en tot moment la distància de seguretat entre els esportistes participants.

Per a la realització d’activitat esportiva en instal·lacions tancades serà obligatori l’ús de màscara i, així mateix, es permet l’ús dels vestuaris amb un aforament màxim del 30% i de les dutxes, sempre que siguen individuals.

Les activitats esportives grupals i els entrenaments esportius es desenvoluparan, en tot cas, sense públic. Els acompanyants dels menors que participen en les activitats no podran romandre en les instal·lacions esportives i evitaran en tot cas romandre als voltants de les instal·lacions i generar situacions d’aglomeració de persones.

L’activitat física i la pràctica esportiva que es realitze en activitats lectives, extraescolars o complementaries durant la jornada escolar, se sotmetrà a les disposicions dels Protocols vigents a cada moment per als centres escolars, adoptats per la Conselleria competent.

No es permet la participació de persones escolaritzades en les etapes educatives d’Infantil i Primària en esdeveniments i en competicions esportives, amb l’excepció de les competicions expressament autoritzades en el punt següent.

 Esport federat, universitari i JJDD de Secundària

Les persones esportistes federades, les inscrites al Campionat d’Esport Universitari o als Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de Secundària podran reiniciar els entrenaments esportius. Aquests es desenvoluparan en grups estables i evitant els contactes amb altres grups d’entrenament i sempre a l’aire lliure o en instal·lacions esportives obertes.

Es promouran dinàmiques esportives individuals i sense contacte físic garantint el màxim temps possible la distància de seguretat. Els entrenaments esportius es desenvoluparan, en tot cas, sense públic i els acompanyants dels menors que participen en els entrenaments no podran romandre en les instal·lacions esportives i evitaran en tot cas estar als voltants de les instal·lacions i generar situacions d’aglomeració de persones.

Podran celebrar-se les competicions esportives d’àmbit autonòmic classificatòries o d’ascens a categoria estatal; les competicions professionals i les competicions oficials d’àmbit internacional i estatal.

Instal·lacions esportives municipals

Es podrà realitzar activitat física i esportiva en les instal·lacions esportives obertes i tancades. En les tancades l’aforament màxim permés serà d’un 30% respecte a l’aforament ordinari de la instal·lació. Els aforaments dels altres serveis no esportius de quins puga disposar la instal·lació es regiran per la seua normativa específica.

Les instal·lacions esportives tancades conclouran la seua activitat a les 20 hores, no podent romandre les persones usuàries en el seu interior fora de l’horari permés. En les piscines, l’aforament màxim permés serà d’un 30% respecte a l’aforament ordinari de la instal·lació i del got de la piscina. A l’efecte d’aquesta resolució, s’entén per aforament ordinari aquell que establisca la normativa específica aplicable, i en defecte d’això el d’una persona usuària per cada 4 m² de làmina d’aigua.

Es permet l’ús de vestuaris, amb un aforament màxim permés d’un 30% respecte a l’aforament ordinari. Es podran utilitzar les dutxes quan aquestes siguen individuals i complint sempre amb el protocol establit a aquest efecte per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Esdeveniments esportius

La Resolució de l’11 de març de 2021 no permet, amb caràcter general, la celebració d’esdeveniments esportius, excepte les competicions d’àmbit autonòmic (classificatòries o d’ascens a competició nacional), estatals, internacionals i d’àmbit professional.

En les competicions que se celebren en instal·lacions esportives o a l’aire lliure en espais naturals o en la via pública no podran participar més de 150 persones esportistes de manera simultània i les competicions d’àmbit autonòmic es desenvoluparan sense públic.

La resta de les competicions autoritzades se sotmetran a les limitacions que estableixen els punts 14.1 i 14.2 de la Resolució de 5 de desembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorda noves mesures addicionals en la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.