Perfil del contractant

Perfil de contractant i contractació administrativa

El “Perfil del Contractant” és el lloc de la pàgina web de la Fundació Esportiva Municipal en què es publica la informació relativa a la contractació administrativa, com ara els anuncis de licitació, les adjudicacions provisionals i definitives i els plecs de contractació.Està regulat en l’article 42 de la Llei de 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic, i compta amb un dispositiu informàtic que garantix la veracitat de la data i hora d’inici de publicació en el lloc web.