Jurídic i RRHH

Servici Jurídic i de Recursos Humans

El Servici Jurídic i de Recursos Humans de la Fundació Esportiva Municipal desenvolupa diferents funcions que es poden emmarcar en dos àmbits:

 

Gestió i organització

Gestió i organització del personal dependent de l’Organisme Autònom, que compta amb la Secció de Personal des de la qual s’efectuen els tràmits següents:

 • Alta i baixes a la Seguretat Social.
 • Remissió de parts Delta per accident de treball.
 • Control de l’absentisme laboral del personal de FDM.
 • Confecció de les nòmines del personal.
 • Programació mensual d’activitats laborals.
 • Supervisió de les necessitats de personal a través de la mobilitat i contractació temporal.
 • Coordinació i supervisió dels treballs en matèria de prevenció de riscos laborals realitzada pel Comité de Seguretat i Salut Laboral i pel Servicide PrevencióAlié, tant en la seua faceta tècnica com en la relativa a la salut laboral.
 • Gestió de personal inclús per mitjà de la negociació amb els agents socials d’aquelles qüestions com: Conveni col•lectiu, negociació de torns especials de treball, condicions de treball i jornada, ofertes d’ocupació pública i processos selectius del personal de plantilla, relació de llocs de treball i plantilla anual i altres segons conveni.
 • Control del personal que està desenvolupant treballs a la Comunitat (TBC) en FDM.
 • Tramitació i gestió d’expedients relatius a totes les incidències dels RRHH (permisos, excedències, reduccions de jornada, llicències, sancionadors i altres segons conveni).

 

Assessorament jurídic

El servici té encomanat l’assessorament jurídic als distints Servicis i Departaments de la FDM, tenint intervenció en els expedients tramitats des d’altres Servicis. I així mateix s’assumix el tràmit integre d’altres expedients de contingut juridicoesportiu entre els quals s’indiquen els següents:

 • Expedients en matèria de responsabilitat patrimonial de la FDM davant de reclamacions dels usuaris a les instal•lacions de gestió directa.
 • Expedients sancionadors a usuaris per vulneració del Reglament d’Instal•lacions Esportives vigents.
 • Expedients de disciplina esportiva en què la FDMintervinga.
 • Control de les incidències a les instal•lacions municipals en especial a través dels programes contra la violència en l’esport.