Esportiu

Servici Esportiu

El Servici Esportiu de la Fundació Esportiva Municipal de València desenrotlla els programes d’activitats. És per tant, l’eix en què gira la principal funció de la FDM, l’activitat esportiva, seguint les directrius establides al Pla Estratègic de l’Esport de la Ciutat de València.

Està configurat per quatre seccions (activitats esportives i esport escolar, gestió directa, gestió indirecta, comunicació i esdeveniments esportius) que s’encarreguen de desenvolupar els fins recollits als Estatuts de la FDM i que es poden resumir en els aspectes següents:

Planificació Esportiva en els diferents àmbits

 1. Confeccionar plans, programes i projectes esportius, segons les directrius establides pels òrgans de govern: president i junta rectora (promoció esportiva, activitats a les instal•lacions, medi natural, esdeveniments populars, etc).
 2. Executar els plans, programes i projectes esportius en col•laboració amb diferents entitats esportives (clubs, federacions esportives, empreses de servicis i altres administracions).
 3. Supervisar i avaluar l’execució dels plans, programes i projectes esportius.

 

Sistema de gestió de qualitat

 1. Gestionar i supervisar la implantació dels procediments relacionats amb el Sistema de Gestió de la Qualitat basada en la Norma ISO 9001:2008.
 2. Gestionar les queixes, reclamacions i suggeriments que es tramiten a la ciutat de València relacionades amb l’esport municipal.

 

Gestió d’instal•lacions esportives

 

 1. Gestionar les instal•lacions esportives municipals de la ciutat de València que estiguen adscrites, siga quin siga l’origen o títol de la dita adscripció, propendint el model de gestió que més s’ajuste a cada situació, així com establint els processos de control pertinents.

 

Voluntariat i associacionisme esportiu

 

 1. Fomentar l’associacionisme esportiu de la ciutat de València a través de programes de promoció i assessorament esportiu.
 2. Gestionar l’Oficina del Voluntariat Esportiu de la Ciutat de València.

 

Organització de competicions i esdeveniments esportius a la ciutat

 

 1. Organitzar competicions d’àmbit local, autonòmic o nacional a les instal•lacions esportives o a la via pública.
 2. Organitzar esdeveniments esportius de caràcter extraordinari podent sol•licitar la col•laboració de diferents entitats.

 

Comunicació i formació

 

 1. Organitzar conferències, seminaris o similars relacionats amb l’esport amb finalitat formativa i divulgativa, així com l’edició i distribució de publicacions en matèria esportiva.
 2. Gestionar l’Oficina de Premsa de la FDM, així com el seu Pla de Comunicació.
 3. Realitzar campanyes de promoció esportiva o d’una altra índole relacionades amb l’esport, amb finalitat divulgativa.

 

Per a desenvolupar totes les anteriors accions el Servici Esportiu està format per un total de 12 persones entre tècnics i personal administratiu.