Difusió i comunicació

Difusió i comunicació

Este és un dels programes transversals a la resta, ja que és l’instrument per a donar publicitat i difusió als programes i projectes esportius. Diverses són les actuacions que realitza la Fundació Esportiva Municipal pel que fa a esta àrea.

 

Programa de relació amb els mitjans de comunicació

Per mitjà d’este programa es publiquen, amb periodicitat que marca l’actualitat de l’activitat de la FDM, notes de premsa que s’envien als mitjans de comunicació de la ciutat de València.

 

Objectius generals

L’objectiu principal d’este programa és informar la població de les actuacions dutes a terme, dels aspectes de la gestió esportiva municipal, dels esdeveniments esportius, etc., utilitzant com a canal els mitjans de comunicació.

 

Accions en premsa escrita

A fi de donar la màxima difusió als programes desenvolupats per la FDM es llancen comunicats de premsa i es realitzen tasques pròpies del gabinet de comunicació per a facilitar l’accés dels mitjans de comunicació a la informació.

 

Accions a Internet

Conscients de la importància d’Internet i de les xarxes socials, des de la FDM s’aposta en els últims temps per la comunicació directa amb el ciutadà a través dels dits canals.

La FDM compta amb perfil propi en xarxes socials com Facebook, Twitter, Youtube, Issuu o Vimeo.

 

Programa de difusió esportiva de la FDM

L’edició de publicacions és una actuació primordial del Pla de Comunicació per la seua finalitat informativa. Els suports de comunicació són tots aquells mitjans materials que crea, organitza i desenvolupa una organització per a projectar la seua identitat esportiva i informar sobre els seus servicis.

 

Objectius generals

El seu principal objectiu és donar cobertura publicitària per mitjà de suport creat i editat de qualsevol activitat, servici, instal•lació, etc., de la Fundació Esportiva Municipal.

 

Accions realitzades

 • Edició de fullets i cartells del Circuit de Carreres Populars, esdeveniments a la ciutat de València, altres esdeveniments esportius, etc.
 • Edició de fullets d’oferta de cursos a les diferents instal·lacions esportives
 • Edició de fullets d’oferta de cursos en les piscines d’estiu, etc.
 • Edició de papereria corporativa (sobres, folis, targetes de presentació, etc.)
 • Edició de bons d’accés a les instal·lacions esportives municipals
 • Edició de l’Ordenança de Preus Públics d’aplicació a les instal·lacions esportives de la ciutat de València
 • Col·locació del globus estàtic promocional de la FDM als diferents esdeveniments organitzats per la FDM
 • Etc.

 

www.fdmvalencia.es, el portal de l’esport municipal de València

A la web es pot trobar tota la informació sobre els programes que oferta la FDM així com notícies de l’esport municipal i l’agenda esportiva. Es poden realitzar recerques de cursos, inscripció al Circuit de Carreres Populars, trobar tota la informació referent al programa d’Escoles Esportives Municipals i Jocs Esportius, etc.

 

Objectius generals

Els objectius més importants que es perseguixen en este programa són:

 1. Servir de punt d’informació de tot l’esport municipal.
 2. Facilitar l’intercanvi d’idees amb el ciutadà.
 3. Facilitar les tasques administratives amb el ciutadà.

 

Programa del centre de documentació i biblioteca esportiva

El centre de documentació de la Fundació Esportiva Municipal de València és un servici de caràcter públic que naix com a resposta a una necessitat una societat incapaç d’accedir i de conéixer tota la informació existent sobre un tema en concret, convertint-se en mediador entre l’usuari i la informació demandada.

En síntesi podria dir-se que CENTRE DE DOCUMENTACIÓ és una unitat d’informació especialitzada que sol estar adscrita a un organisme d’investigació, ensenyament o del sector empresarial. Este Centre està ubicat al Complex Esportiu Cultural “Petxina”.

 

Objectius generals

Els objectius més importants que es perseguixen amb l’activitat d’este Centre són els següents:

 

 1. Donar suport als investigadors, especialistes, professionals i públic en general interessat en l’esport, en la recerca d’informació científica, subministrant-li-la amb precisió, d’acord amb el seu perfil d’interés, a fi d’estalviar-li temps, diners i esforç a partir d’una selecció exigent, d’una representació com cal de la literatura de l’àrea.
 2. Reunir la informació pertinent d’acord amb la política de la Fundació Esportiva Municipal de València, analitzant-la, avaluant-la, resumint-la, indicant-la, i difonent-la per a satisfer les necessitats d’informació dels usuaris.
 3. Establir un sistema estratègic de comunicació interna que assegure el flux d’informació oportuna i rellevant per a contribuir a l’èxit dels objectius de cada servici de la FDM per a garantir la qualitat del servici.
 4. Aportar als membres de la FDM la informació adequada, en condicions de màxima qualitat i eficiència per a optimitzar els processos de presa de decisions.
 5. Recollir i difondre tota la documentació sobre diferents aspectes de l’esport, per a satisfer tot tipus de demandes d’informació.

 

Servici de publicacions esportives de la FDM: Col•lecció aula esportiva de l’Ajuntament de València

L’objectiu fonamental que perseguix la Fundació Esportiva Municipal amb la secció Publicacions Esportives és el foment de la cultura esportiva. Per a això s’han creat dos col•leccions de llibres:

 1. Aula Esportiva
 2. Aula Esportiva Tècnica

La Col•lecció Aula Esportiva pretén constituir un element de difusió de l’activitat física dirigit cap a la joventut, els seus tutors i responsables esportius, en el desig d’aconseguir, a través d’ella, un acostament de la cultura esportiva a la població valenciana. L’objectiu és el d’estendre i difondre lúdica entre la població interessada el coneixement del fet esportiu i la pràctica física, com a activitat saludable, com a bé individual i social, educatiu i cultural, ressaltant sobretot els aspectes més pedagògics i culturals, humanistes en definitiva, de l’esport i l’activitat física.

Però l’esport és també tècnica. I no sols enfocada des de la perspectiva d’aconseguir un millor o un òptim rendiment sinó, sobretot, encaminada cap a la realització idònia del gest tècnic com a prevenció de la salut de l’esportista. Des d’esta concepció es va crear la Col•lecció Aula Esportiva Tècnica, en la qual es pretén tinguen cabuda textos que, des de la referida intencionalitat, contribuïsquen a un millor enteniment de l’esport i al seu increment com a desenvolupament social, en els moments actuals en què la tècnica s’entronca, en la vida diària, amb la cultura.

 

Oficines d’informació a l’usuari

Les sol·licituds d’informació per part del ciutadà es centralitzen en esta oficina, portant-ne un registre. La informació es sol·licita per via telefònica, de forma presencial en les mateixes oficines de la Fundació Esportiva Municipal i per correu electrònic.

També es manté contacte constant amb el Servici d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de València (010), responent a les consultes que s’han formulat des d’este departament.

 

Gestió de queixes, reclamacions i suggeriments

Amb la implantació del Sistema de Gestió de la Qualitat, la Fundació Esportiva Municipal de València va desenvolupar un procediment que establix la forma de gestionar les queixes, reclamacions i suggeriments que presenten els usuaris. Totes elles es poden presentar de forma presencial a les instal•lacions esportives municipals o a les oficines de la Fundació Esportiva o bé a través de la pàgina web de l’entitat.