Esport en edat escolar

Esport en edat escolar

Este apartat recull totes les activitats organitzades per la FDM dirigides a este sector de població, que es desenvolupen en l’etapa escolar, tant fora com dins del centre educatiu, i que perseguix l’educació integral de l’alumne/a a través de la pràctica d’activitats fisicoesportives.

Com a conseqüència del Pla Estratègic de l’Esport de la Ciutat de València, sorgixen unes directrius d’acció, que per la seua importància s’han estructurat en rang de Pla: El Pla Municipal de l’Esport Escolar a València.

La Fundació Esportiva Municipal oferix un ampli programa d’activitat fisicoesportiva dirigida a la població en edat escolar que s’estructura basant-se en les línies següents:

Preocupació per la salut en l’etapa escolar. La població escolar es troba en un moment crucial de desenvolupament evolutiu per la qualcose necessita una activitat fisicoesportiva adequada. El sistema educatiu aporta entre 2 i 3 hores setmanals d’activitat física, per un altre costat l’OMS recomana la pràctica d’un mínim de 60 minuts diaris d’activitat física moderada per a xiquets i jóvens.L’objectiu serà complementar l’horari de l’educació física amb una oferta d’activitats extraescolars. D’esta manera es contribuirà a promocionar la salut lluitant contra el sedentarisme i l’obesitat infantil.

El centre escolar com a nucli de promoció. El centre escolar ha de ser la referència de l’esport en estes edats. Per això és imprescindible crear una estructura autònoma, en cada centre, capaç d’organitzar i mantindre el desenvolupament de les activitats esportives en col•laboració amb les institucions.

El foment de l’associacionisme esportiu. Ajudar a aquelles associacions ciutadanes que contribuïxen a l’objectiu públic del foment de l’esport és un altre dels objectius d’este Pla. La cessió d’instal•lacions i les subvencions seran les accions més representatives d’esta línia estratègica.

La prevenció contra la violència en l’esport escolar. Fomentar el joc net i establir les normes que regulen la participació esportiva, sobretot en la competició, és una de les estratègies més importants per a evitar l’aparició de la violència en l’esport en edat escolar.

La busca de la sostenibilitat econòmica. El sistema esportiu ha de ser autosuficient i subsistir per la seua pròpia capacitat. Les ajudes públiques han d’encaminar-se cap als entorns més desfavorits promovent la igualtat d’oportunitats.

Escoles esportives municipals

Es tracta d’un programa dirigit a la població escolar per al desenvolupament d’activitats d’ensenyament esportiu amb objectiu de familiaritzar primer i especialitzar més tard, a l’alumne/a en l’esport.

Es realitzen en horari extraescolar i comprenen un ampli espectre de modalitats esportives. Les EEEEMM es configuren a través d’un itinerari esportiu-educatiu que comprén els cicles educatius d’infantil, primària, secundària i batxiller, és a dir, des dels 4 fins als 18 anys.L’alumne/a inicia la seua activitat esportiva amb les activitats físiques de base i preesportives per a més tard, a partir de 3r curs de primària, triar una modalitat esportiva específica. Desenvolupa un programa esportiu, elaborat per tècnics especialitzats, al llarg d’un curs escolar, amb una càrrega lectiva entre dos i tres hores setmanals respectivament segons el cicle o etapa en què es troben els alumnes. A més, l’alumnat realitza, puntualment, activitats extraordinàries al llarg del curs que complementen la seua formació esportiva general.

L’accés progressiu a la competició es realitza, a partir de 3r curs de primària, des d’estes escoles, a través d’un projecte d’interrelació amb el programa dels Jocs Esportius Municipals, la qual cosa permet als alumnes disposar d’un calendari de competicions al llarg del curs, adequat al seu nivell de pràctica.

 

Objectius generals

 1. Promocionar l’esport en edat escolar a la ciutat com a hàbit de vida, vehicle socioparticipatiu i font de salut.
 2. Proporcionar als seus alumnes un bagatge psicomotriu, a través d’una formació bàsica esportiva que desenvolupa al màxim les seues qualitats físiques, socials, emocionals i intel•lectuals o cognitives, contribuint així a la seua formació integral.
 3. Aprofitar les instal•lacions esportives municipals i les dels centres escolars com a nucli de promoció esportiva de base, creant una vinculació social entre el poliesportiu i el barri o districte que puga desembocar en un primer nucli d’associacionisme generant, en un futur, una entitat esportiva.
 4. Promocionar els esports minoritaris a València recolzant la creació d’una base esportiva.
 5. Especialitzar l’alumne en l’esport triat per ell. Esta especialització esportiva s’estructura generalment en fases i s’adaptarà a l’edat dels participants.
 6. Introduir l’alumne progressivament en la competició. La finalitat és incorporar els esportistes jóvens, una vegada finalitzada la seua etapa esportivoeducativa, al teixit associatiu que configuren els clubs en la ciutat.

 

Característiques del programa

Població diana: Població escolar compresa entre els 4 i els 18 anys.

Temporització: 9 / 10 mesos, de setembre/octubre a maig/juny.

Forma de gestió: Són organitzades per les respectives federacions esportives territorials i altres entitats que presten servicis esportius. La FDM col•labora per mitjà d’una ajuda econòmica i un control del programa tècnic.

Modalitats esportives

Escacs, atletisme, bàdminton, bàsquet, handbol, esgrima, fesa, futbol femení, futbol, sala, gimnàstica, halterofília, hoquei, karate, orientació, pilota (frontenis), pilota valenciana, tenis de taula, triatló i voleibol.

 

Contingut de l’activitat/s que formen part del projecte

Hi ha dos tipus d’activitats en funció de la variable temporal:

 1. Activitats contínues: tenen la duració d’un curs escolar d’octubre a maig, dos, tres o sis hores de pràctica esportiva per alumne/a, a la setmana, en sessions de 60 minuts o de 90 min.
 2. A més, complementàriament es realitzen puntualment una altra sèrie d’activitats esportives que completen la formació esportiva dels alumnes. Activitats extraordinàries de caràcter puntual, de duració variable i curta.

També es programa una oferta adreçada als tècnics esportius, directius, representants de les AMPAs, i qualsevol altre agent que pugaintervindre o influir en el programa, que fonamentalment es resumix de la manera següent:

 • Jornades pedagògiques per a monitors esportius.
 • Assessorament tècnic especialitzat.
 • Xarrades, col•loquis, conferències, etc.

 

Jocs esportius municipals

Es tracta d’un programa que aglutina activitats de caràcter competitiu, adaptades a l’edat dels participants que es desenvolupen en forma de lliga, campionats o jornades. A partir de les edats i categories referides, sorgixen les inscripcions dels equips per modalitats esportives.

Estes activitats que es manifesten en forma de partits, encontres, concentracions o jornades, solen disputar-se els caps de setmana, habitualment el dissabte al matí. Elsencontres són arbitrats per jutges i àrbitres de la federació col•laboradora corresponent.

 

Objectius generals

 1. Promocionar l’esport de competició, com a complement a la pròpia activitat esportiva que realitzen els jóvens escolars i contemplant els valors formatius i constructors de la personalitat que han de considerar-se en estes edats.
 2. Possibilitar la progressiva introducció dels jóvens participants a l’àmbit de la competició esportiva, com a continuïtat en la seua pràctica de base en el futur i la seua introducció en la via de l’esport federat.
 3. Adaptar el fenomen competitiu a l’edat dels alumnes, establint-se distintes fases d’iniciació que coincidixen amb els cicles educatius, la qual cosa facilita l’accés a la competició esportiva de forma natural i no forçada. Per a aconseguir este objectiu és necessària l’adequació del reglament de l’esport en qüestió, al nivell o etapa en què s’aplique.
 4. Estimular l’associacionisme esportiu i la promoció de l’esport de base per mitjà de l’organització de competicions esportives.

 

Característiques del programa

Població diana: Poden participar tots els centres educatius, clubs esportius o qualsevol entitat pública o privada degudament legalitzada, organitzant als participants d’acord amb les categories establides: Prebenjamins (únicament la modalitat de Multiesport), Benjamins, Alevins, Infantils, Cadets i Juvenils. Les edats que comprenen estes categories van des dels 6 als 18 anys, i les categories són masculines i femenines, a excepció de benjamins i en alguns esports fins a alevins que són mixtes.

Temporització: La duració dels campionats coincidix amb un curs escolar d’octubre a maig-juny. Les jornades o partits es disputen, habitualment, els dissabtes al matí.

Forma de gestió: A nivell municipal són organitzades per la FDM en col•laboració amb les respectives federacions esportives territorials. La relació entre la FDM i les federacions esportives territorials es regula a través d’un conveni de col•laboració en què es comprometen ambdues parts a l’organització dels campionats.

Modalitats esportives

Atletisme, Escacs, Bàdminton, Handbol, Bàsquet, Beisbol-Softbol, Esgrima, Futbol sala, Hoquei, Rugbi, Voleibol, Multiesport, Pilota, Judo, Frontenis, Halterofília, Orientació, Triatló, Aeròbic Esportiu, Educació Especial, Natació, Vela, Tenis de Taula, JJEE Adaptats i Patinatge.

 

Contingut de l’activitat/s que formen part del projecte

Hi ha dos tipus d’activitats en funció de la seua estructura:

 1. Lligues o campionats: tenen la duració d’un curs escolar d’octubre a maig, els dissabtes al matí. Habitualment es juguen a doble volta, el que garantix un nombre de partits suficient. A més, els grups per esport i categoria són de 8 a 12 equips. També s’utilitza el sistema de play-off, i inclús es realitzen dos voltes reagrupant els equips per nivells.
 2. Encontres o jornades: de duració variable i curta com a encontres entre centres, minicompeticions, activitats a la platja, finals, etc. En algunes d’estes categories no hi ha classificacions i són totalment participatives (la categoria benjamí i aleví).