Programes

Programes desenvolupats per la Fundació Esportiva Municipal deValència

Pla rector d’activitats esportives

El Pla rector d’Activitats Esportives de València és el conjunt de totes les actuacions relacionades amb l’organització d’activitats esportives, perfectament planificades i coordinades pel Servici Esportiu de la FDM amb la intenció de satisfer demandes col•lectives veïnals. Es concreta operativament en una planificació anual d’activitats que aprova l’òrgan de govern de la FDM, la seua Junta Rectora.

La Fundació Esportiva Municipal de València des de la seua creació desenvolupa les seues comeses estatutàries, per la qual cosa este Pla suposa una racionalització metodològica a estes tasques, ordenant-les i planificant-les d’una forma temporal.

Pla Gestor

Complementàriament a este Pla Rector d’Activitats, es va desenvolupar el Pla Gestor, coincidint amb la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat en la FDM basat en les normes ISO 9001 que ha conformat una estructura de procediments que establixen els protocols d’actuació que s’ha de seguir per a cada un dels programes esportius recollits en el Pla Rector d’Activitats.

El Pla Rector d’Activitats Esportives de la FDM de València es va publicar l’any 2003, mentre que el Pla Gestor es va fer l’any 2007. Ambdós plans junt amb el Pla Director d’Instal•lacions Esportives es van unificar i es van actualitzar l’any 2011, esta vegada conformant un únic document o estudi, que ha sigut el Pla Estratègic de l’Esport de València.

Pla Estratègic de l’Esport de València

El Pla Estratègic de l’Esport de València es tracta, per tant, d’un únic pla conjunt de tot el sistema esportiu de València, en el qual s’han implicat i han col•laborat els diferents sectors (les administracions públiques, el sector empresarial, el sector de servicis i de comerç, les universitats, els clubs, federacions esportives, empreses privades, etc.), establint les directrius que ens permeten afrontar el permanent repte de futur, a través d’una oferta d’infraestructures i servicis esportius que done resposta a les nostres necessitats internes, però al mateix temps resulte atractiu i ens projecte en l’exterior.

Les intencions recollides al Pla Estratègic es plasmen i tracten d’aconseguir-se a través d’un conjunt de programes esportius que es concreten en els següents:

 

  1. Esport en edat escolar.
  2. Activitats organitzades a les Instal•lacions Esportives Municipals.
  3. Esdeveniments Esportius (participatius, espectacles esportius i competicions a d’alt nivell).
  4. Associacionisme i Voluntariat Esportiu.
  5. Esport en espais naturals.
  6. Cultura, esport i tradició.
  7. Difusió i comunicació esportiva.
  8. Suport i desenvolupament de la Tecnificació Esportiva.