Administració

Servici d’administració i planificació econòmica

L’esmentat servici disposa en l’actualitat de cinc persones que actuen com a cap del Servici, dos caps de Secció i dos oficialies administratives. Les seues funcions són les que en esta matèria fixen els Estatuts de la Fundació i que es desenvolupen i executen seguint les pautes marcades pels òrgans individuals i col•lectius que definixen els objectius per als quals es va crear la Fundació Esportiva.

 

Funcions del servici d’administració 

 • Gestionar els recursos que per distintes vies constituïxen els ingressos que es perceben.
 • Dur a terme la comptabilitat pública, seguint les normes establides en laLlei d’Hisendes Locals i els seus corresponents reglaments, junt amb les bases d’aplicació que cada any s’aproven en el seu propi pressupost i que en tot allò que no incliguen, queden subjectes a les bases del pressupost de l’Ajuntament de València.
 • El control diari de la tresoreria.
 • La tramitació dels pagaments necessaris per al compliment dels nostres fins.
 • Elaboració, execució i liquidació del pressupost.
 • Relacions amb l’administració de l’Ajuntament.
 • Obtenció de dades per a l’elaboració del pressupost.
 • Estudis sobre l’eficàcia de la despesa.
 • Elaboració de resultats parcials.
 • Relacions econòmiques amb les entitats col•laboradores en els nostres fins.
 • Qualsevol altra que li puguen encarregar els seus òrgans superiors.