Missió

La finalitat de la Fundació d'Esport Municipal és incentivar igestionar l'esport en la ciutat de València Missió de la FDM deValència

Missió de la FDM de València

L’Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal de València és una entitat de dret públic de naturalesa institucional.Va ser creat per l’Ajuntament de València el 10 d’abril del 1981. L’any 2021, per tant, es compliràn els seus 40 anys d’activitat com a organisme autònom municipal amb la finalitat de fomentar, afavorir i dinamitzar l’esport en la ciutat.

Posseïx el caràcter administratiu als efectes del seu règim pressupostari i comptable. Així mateix es configura com a l’oficina tècnica de l’Ajuntament de València en matèria esportiva, la funció del qual és informar tots els expedients de qualsevol Servici municipal relacionats amb la temàtica esportiva.

D’acord amb els seus estatuts li ve encomanada, en règim de descentralització, l’organització i administració de qualssevol de les competències legalment assignades als municipis en matèria d’esport, específicament regulades en els seus estatuts. Els fins de la Fundació Esportiva Municipal com a organisme de caràcter tècnic i especialitzat es concreten en:

 • Desenvolupament de les competències de l’Ajuntament en matèria esportiva.
 • Foment de l’activitat fisicoesportiva per mitjà de l’elaboració i execució de plans de promoció de l’esport per a tots, de caràcter universal.
 • Organització de l’estructura local administrativa en matèria esportiva.
 • Promoció de l’associacionisme esportiu local.
 • Construcció, millora i gestió d’instal•lacions esportives municipals.
 • Gestió de les instal•lacions esportives que tinga adscrites.
 • Suport a la competició esportiva de les entitats locals i a l’espectacle esportiu
 • Difusió de l’esport per mitjà de publicacions diverses, jornades o similars.
 • Foment del joc net i la prevenció de la violència i de les actituds antiesportives.
 • Qualssevol altres activitats relacionades amb estes anteriors per al foment de l’activitat esportiva en qualsevol de les seues modalitats o categories.

 

Model de gestió

El model de gestió de l’esport municipal de València, consolidat al llarg dels anys, ordena les seues competències esportives a través de la Delegació d’Esports i el seu Servici d’Esports que actua com a unitat i suport administratiu, i inclou com a Organisme Autònom Local a la Fundació Esportiva Municipal (FDM).

La FDM desenvolupa la seua activitat a través de dos línies d’actuació: com a oficina tècnica de l’Ajuntament en matèria d’esport; i com a organisme de gestió dels plans esportius municipals que s’oferixen i de les instal•lacions esportives que li són adscrites.

En este disseny de model es combinen formes diferents de gestió dels servicis i de les instal•lacions, unint-se la gestió pública directa de l’esport amb la gestió pública indirecta a través d’empreses especialitzades i del teixit associatiu local, en concret clubs i federacions. Es tracta d’un model mixt que busca sempre l’equilibri global entre rendibilitat social i esportiva i la rendibilitat econòmica.

 

Model de gestió de la Fundació Esportiva Municipal (FDM) de València

Model de gestió de la Fundació Esportiva Municipal (FDM) de València

 

Plans d’actuació

Tres planes dirigixen el conjunt de les nostres actuacions, el “Pla Director d’Instal•lacions Esportives de València”, el “Pla Rector d’Activitats Esportives” i el “Pla Gestor de la Fundació Esportiva Municipal de València”.

 

Planes d'actuació de la FDM

Planes d’actuació de la FDM

 

Activitat Esportiva 

Tota l’oferta d’activitats esportives que s’oferixena la ciutat de València es realitzen a través de les accions incloses en el Pla Rector d’Activitats Esportives, de forma diferent, per mitjà de:

 1. Convenis de col•laboració amb diferents entitats per a desenvolupar les activitats esportives que es concreten, sobretot en:
  • Esport en edat escolar
  • Activitats per a adults.
  • Activitats a la natura.
  • Jocs tradicionals valencians.
  • Foment de totes les iniciatives d’esport per a tots i popular.
  • Organització de tornejos diversos, com els “Trofeus Ciutat de València”, entre altres.
  • Suport a l’esport de competició i els espectacles esportius, per mitjà de patrocini, subvenció o la coorganització per l’Ajuntament de València a través de la seua Delegació d’Esports i de la Fundació Esportiva Municipal de València.
 2. Les activitats populars organitzades directament o en les quals col•labora. Entre elles:
  • Carreres Populars
  • Marató Popular de València.
  • Volta a Peu.
  • Dia de la bicicleta.
  • Patinada popular.
  • Sant Silvestre popular
  • Travessia Nadant al Port de València.
  • Activitats a la platja (futbol platja, vòlei platja, rugbi platja…)
  • El festival de catxirulos.
  • Etc.
 3. L’ús lliure de les instal•lacions esportives municipals per esportistes, associacions i entitats.
 4. L’atenció a la investigació, divulgació i difusió de l’esport, conscients de la necessitat disposar de dades reals i actualitzats acosta les necessitats i l’evolució de l’esport en la ciutat. Destaquen:
  • La realització, cada cinc anys, d’una sobremostra de l’enquesta nacional sobre els hàbits esportius de la població a través de la Universitat de València i el CIS, i editant els seus resultats.
  • La formalització de convenis i línies de col•laboració amb distints organismes, en concret: L’Institut de Biomecànica de València (IBV); l’Associació Gestors Esportius Professionals de la Comunitat Valenciana; el Col•legi Oficial de Professors i Llicenciats d’Educació Física; les tres universitats de València: Literària, Universitat Politècnica i la Universitat Catòlica Sant Vicent Màrtir; ESTEMA; federacions i clubs d’elit, i altres.
  • La col•lecció municipal de llibres sota la denominació de “Col•lecció Aula Esportiva”, amb 21 títols publicats fins a la data; així com altres publicacions d’índole diversa.
  • El Centre de Documentació Esportiva Municipal.
  • Manté actuacions a través dels mitjans de comunicació, premsa escrita, programes de ràdio, aparició en revistes i aparició en Internet.

Infraestructures Esportives 

El Pla Director d’Instal•lacions Esportives de València, aprovat l’any va ser el document que ha guiat la construcció de les infraestructures esportives de la ciutat des de 1995. A partir de l’any 2011, és el Pla Estratègic de l’Esport de la Ciutat de València el qual recull les actuacions a dur a terme en este àmbit en els pròxims anys.

Des de la creació de la Fundació Esportiva Municipal de València l’any 1981 fins a l’actualitat s’ha passat de no disposar la ciutat de cap instal•lació esportiva de caràcter municipal a comptar amb un patrimoni de:

 • 41 Instal•lacions o complexos poliesportius.
 • 51 Instal•lacions Esportives Elementals (IDES).
 • 12 instal•lacions esportives de caràcter menor.
 • 13 Camps de futbol
 • 1 Residència d’esportistes.
 • 1 Centre de Medicina de l’Esport.

 

L’any 2012, el conjunt de totes estes instal•lacions van generar un total de de 8.487.227 usos esportius.

 

Gestió de l’Esport (Certificació ISO 9011:2008)

La Fundació Esportiva de València té implantat un sistema de gestió de qualitat segons la Norma ISO 9001:2008.

Este sistema de gestió de la qualitat, basat en esta norma de referència, està constituït per una sèrie de procediments ordenats i que recull els protocols d’actuació de la FDM en l’exercici de les seues tasques diàries complint amb les directrius de la seua Junta Rectora emanades de les decisions adoptades pel Ple Municipal, per a donar satisfacció a les necessitats fisicoesportives de la població de la ciutat.

Recull, d’una banda, les formes en què la legislació vigent possibilita els exercicis de l’Administració pública, per un altre costat revisa i unifica el mode en què totes estes actuacions es duen a terme a través de cada un dels Servicis i les Seccions en què s’estructura esta, i finalment s’adapta a la norma existent, garantia de que les actuacions es fan de forma convenient comptant amb una entitat externa que avalua i certifica la idoneïtat cada una de les accions que s’escometen.

 

Pla Estratègic de l’Esport València

L’evolució de l’esport a la ciutat precisava d’un pla de futur que a través de la participació de tots els sectors implicats, marcara les directrius que s’han de seguir en la pròxima dècada, i dissenyara estratègies que permeten continuar millorant i progressant al compàs de les més importants ciutats europees. Sorgix d’esta manera un document global, integrador i, sobretot ambiciós, que s’ha denominat pla estratègic de l’esport de València.

I així, en la sessió ordinària de la Junta Rectora de la Fundació Esportiva, celebrada el 13 de novembre del 2009, es va aprovar per unanimitat l’encàrrec als seus tècnics de l’elaboració del Pla Estratègic de l’Esport de València.

Durant les passades dècades la ciutat de València ha sigut escenari d’una gran evolució en tots els àmbits de l’esport. Per a continuar millorant i encarar el futur es feia necessari un període de reflexió i anàlisi i la proposta de línies estratègiques, dissenyades amb criteris rigorosos i científics, que marquen la totalitat de les actuacions a dur a terme. Les seues conclusions s’han obtingut amb la participació de tots els agents que intervenen (institucions públiques, universitats, empreses privades, clubs, federacions, associacions veïnals, culturals, aportacions particulars, etc.) la qual cosa permet que siguen aplicables de manera universal en l’àmbit de tota la ciutat per als pròxims deu anys.

La nominació de València com a Capital Europea de l’Esport 2011 va agilitzar esta iniciativa, duta a terme entre els anys 2009 i 2010.

Dos són els objectius que han guiat l’elaboració del Pla:

 1. Abans que res promocionar la pràctica d’activitats físiques i esportives entre els ciutadans amb el propòsit de superar el percentatge del 39% de població que habitualment feia esport, almenys, dos dies a la setmana, en eixos anys, segons les dades obtingudes a través de les enquestes del CIS.
 2. I com a objectius complementaris, i de competència compartida amb altres institucions i entitats, contribuir a posicionar València com a ciutat de referència en l’àmbit de l’esport nacional i internacional, a través de l’organització d’esdeveniments esportius; col•laboració amb els altres ens rectors de l’esport, al mateix temps que la contribució a impulsar el sector econòmic i de coneixement relacionats amb este.

 

Accedir al Pla Estratègic de l’Esport de València

Protocol d’Actuació contra l’Assetjament

Accedir al Protocol d’Actuació contra l’Assetjament

Premis i Reconeixements

L’Ajuntament de València ha rebut per dos vegades, any 1998 i any 2003, el Premi Nacional de l’Esport atorgat pel Consell Superior d’Esports a l’Entitat Local Espanyola que més ha destacat durant l’any, per les seues iniciatives per al foment de l’esport.

A més dels anteriors, l’Ajuntament de València i la FDM han rebut altres premis entre els quals destaquem els següents:

 • “Premi Consell Superior d’Esports a l’Entitat Local que més ha destacat l’any 1998 en les seues iniciatives en foment de l’esport”.
 • “Premi Consell Superior d’Esports a l’entitat Local que més ha destacat l’any 2003 en les seues iniciatives en foment de l’esport”.
 • “Premi de la Real Federació Espanyola de Natació per l’èxit en l’organització del Campionat d’Europa 2000”.
 • “Premi Comunitat Valenciana a la Iniciativa de la Gestió de l’Esport des de l’Àmbit Públic a la Fundació Esportiva Municipal de València”, atorgada per l’Associació de Gestors Esportius Professionals de la Comunitat Valenciana.
 • “Premi III Mil•lenni Recuperació Centres Històrics” (ARXIVAL) al Complex Esportiu Cultural Petxina.- “Premi Carrusel Cadena SER” (2003).
 • “Placa d’Honor de la Real Federació Espanyola d’Hoquei (2003) a la Fundació Esportiva Municipal de l’Ajuntament de València, per la seua contribució al desenvolupament de l’Hoquei”.
 • Premi de la Federació de Beisbol i Softbol de la Comunitat Valenciana (2007), en el seu 50 aniversari, en reconeixement a la tasca de l’Ajuntament de València i la seua Fundació Esportiva al llarg dels anys.
 • Premi de la Federació de Tenis de la Comunitat Valenciana (2007) a l’Ajuntament i la seua Fundació Esportiva pel seu suport i ajuda a l’esport del tenis.
 • Premi del Consell General del COLEFCAFE (2011) en la categoria d’entitats per tota la tasca que la Fundació Esportiva Municipal realitza en la promoció de l’Esport.

 

València, Capital Europea de l’Esport 2011

Durant l’any 2011 València va tindre l’honor de gaudir del títol de Capital Europea de l’Esport, atorgat per ACES, una organització europea que promou els valors universals de l’olimpisme. Este títol es concedix a les capitals europees membres de l’organització en funció dels seus esforços en les següents matèries esportives:

 • Promoció sostinguda de l’esport.
 • Millora de la salut a través de l’esport en tots els segments socials de la població.
 • Integració de diferents grups de població a través de l’esport.
 • Desenvolupament de les infraestructures per a l’esport.
 • Realització de projectes innovadors.
 • Organització d’esdeveniments i competicions esportives rellevants.