Canal de Denúncies

Què és el Canal de Denúncies?

És el canal electrònic habilitat per l’OAM Fundació Esportiva Municipal que permet la recepció i tractament de les denúncies sobre conductes irregulars, infraccions administratives greus o molt greus, delictes o incompliments normatius punt de la legislació vigent que siga aplicable, com de les normatives i compromisos interns establits en l’entitat relacionats amb l’activitat exercida per l’OAM Fundació Esportiva Municipal.

Qui pot denunciar?

Qualsevol persona pot utilitzar-ho i compta amb la garantia de confidencialitat de la seua identitat.

No obstant això, si s’aprecien indicis que la persona informant actua amb consciència de la falta de veracitat de les dades o de la informació aportada, o amb l’única finalitat de denigrar a la persona o a la institució afectades, podrien exigir-se-li les responsabilitats que corresponguen.

Què es pot denunciar?

Conductes irregulars, infraccions administratives greus o molt greus, delictes o incompliments normatius relacionats, en general, amb l’activitat exercida per l’OAM Fundació Esportiva Municipal.

Es té l’obligació de denunciar quan es tinga en coneixement indicis d’actes de frau, corrupció o conflicte d’interessos, així com alertar sobre l’incompliment dels procediments i controls implementats en l’Organisme Autònom per a identificar riscos de frau, de corrupció o de conflicte d’interessos.

Què no es pot denunciar?

Queixes per la insatisfacció sobre el funcionament dels servicis prestats, suggeriments per a la seua millora, etc.

Si el que desitja és fer un suggeriment, reclamació o queixa, pot fer-ho des del següent enllaç.

Com denunciar?

  • Aplicació web: https://canaldenunciascms.com/oamfdm/
  • E-mail: Contactant amb la persona Responsable del SII a través de: canaldedenuncias@fdmvalencia.es
  • Telefónica: Al telèfon 910 91 74 04, marcant el codi 19939 (servici de bústia de veu).
  • Reunió presencial: amb la persona responsable del SII, en el termini de 7 dies naturals en l’adreça: Passeig de la Petxina, 42. CP 46008 de València.

Anonimat i Confidencialitat

El canal de denúncies de l’OAM Fundació Esportiva Municipal permet l’anonimat . Les denúncies anònimes, s’investigaran amb la major prudència i proporcionalitat.

Es garantix la confidencialitat per totes les vies. Es garantix la confidencialitat total i absoluta del denunciant, denunciat i d’altres persones que pogueren estar relacionades, així com del contingut de la denúncia.