Estatuts

ESTATUTS DE L’ORGANISME AUTÒNOM FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL II. FINALITATS

CAPÍTOL III. DEL RÈGIMEN ECONÒMIC

CAPÍTOL IV. GOVERN I ADMINISTRACIÓ

CAPÍTOL V. DE LA FISCALITZACIÓ DE LA FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

DISPOSICIONS FINALS

 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

 

Article 1r.- NATURALESA I DENOMINACIÓ.

1.1.- L’Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal és una entitat de dret públic de naturalesa institucional, creada per l’Ajuntament de València en data 10 d’abril de 1981 i dependent d’este de conformitat amb el que establix l’article 85-3-b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.Posseïx el caràcter administratiu als efectes del seu règim pressupostari i comptable.

1.2.- Així mateix, l’Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal es configura com a oficina tècnica de l’Ajuntament de València en matèria esportiva.

1.3.- L’ens institucional adopta la denominació de Fundació Esportiva Municipal, i per les seues sigles FDM.

1.4.- Sense perjuí del que disposa l’apartat tercer d’este article, l’aplicació del qual serà en tot cas respecte de les relacions jurídiques, podran establir-se pel propi organisme els logotips i denominacions que s’estimen oportunes per a la seua identificació i difusió més idònies.

 

Article 2n.- RÈGIM JURÍDIC.

2.1.- L’activitat de la Fundació Esportiva Municipal queda subjecta a un doble règim:

a) Quant a la seua personalitat juridicopública, relacions interadministratives i quan exercisca potestats administratives queda sotmés a la Llei 30/92, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, a la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local, a la altres normativa de naturalesa juridicopública imperativament aplicable als organismes autònoms locals i al personal funcionari al seu servici.

Així mateix, la Fundació Esportiva es regix per la normativa juridicopública quant al règim del seu patrimoni propi, béns demanials a este adscrits, hisenda, pressupostos, comptabilitat i contractació.

b) La resta de l’activitat es regix per les particularitats recollides en els presents estatuts i per les normes de dret privat: civil, mercantil o laboral.

2.2.- Com a persona juridicopública institucional, la Fundació Esportiva ostenta les prerrogatives, potestats i beneficis tributaris que l’ordenament jurídic reconeix als ens d’esta naturalesa jurídica.

Article 3r.- SEU

Els òrgans de govern i administració radicaran en el lloc on estiga instal·lada la seua seu ordinària. En el moment actual radica en l’edifici de l’Ajuntament de València Complex Esportiu Cultural La Petxina.No obstant això, seran vàlids els acords, resolucions i la resta d’actes jurídics emanats d’eixos òrgans si s’adopten en la casa Consistorial o en qualsevol de les dependències, seu dels distints servicis esportius municipals.

 

CAPÍTOL II. FINALITATS

 

Article 4t.- OBJECTE

4.1.- A la Fundació Esportiva Municipal, de caràcter eminentment tècnic i especialitzada, li ve encomanada, en règim de descentralització, l’organització i administració de qualssevol de les competències legalment assignades als municipis, específicament regulades en el següent article cinqué, tant actes esportius de caràcter ordinari com extraordinari, organitzades directament o en col•laboració.

Així mateix, la Fundació Esportiva Municipal podrà organitzar un altre tipus d’activitats complementàries de les esportives o d’una altra índole, fonamentalment pel que fa a activitats escèniques, musicals, organització d’exposicions, congressos, jornades o similars de qualsevol tipus, sense que això represente un perjuí per a les finalitats esportives de la instal·lació amb altres entitats públiques o privades.

Completa les funcions de la Fundació Esportiva el disseny, la projecció i execució d’obres i infraestructures i instal•lacions esportives capaces d’albergar la pràctica esportiva, així com les seues millores, reformes i manteniment necessari.

Finalment, la Fundació Esportiva Municipal podrà assumir funcions de mediació, conciliació i arbitratge en matèria esportiva, amb subjecció a la normativa específica.

 

4.2.- Per al compliment d’eixos fins, té la Fundació capacitat jurídica i d’obrar a través dels seus òrgans de govern i administració.

 

4.3.- No obstant, tot allò que es diu al’apartat primer d’este article no serà obstacle perquè l’Ajuntament escometa, així mateix, distints servicis i activitats esportives sota qualssevol de les formes de gestió -directa o indirecta- possibilitats per l’Ordenament Jurídic, i inclusivament artístiques en les pròpies instal•lacions esportives, sense perjuí de les atribucions que en matèria d’assessorament, proposta, coordinació i control corresponguen a la Fundació Esportiva Municipal en la seua condició d’oficina tècnica de l’Ajuntament.

 

Article 5.- FINS

Són fins propis i prioritaris de la FDM, en execució d’allò que s’ha determinat amb caràcter general en l’article anterior:

a) El foment de l’activitat fisicoesportiva, per mitjà de l’elaboració i execució de plans de promoció de l’esport per a tots, dirigits als diferents sectors de la població, amb especial atenció a l’esport escolar i les persones amb minusvalideses i les persones majors.

Així mateix, la Fundació Esportiva Municipal, promocionarà les accions esportives relacionades amb el medi ambient, la mar i els esports autòctons a fi de mantindre la tradició esportiva valenciana.

La Fundació Esportiva Municipal, amb la finalitat que els xiquets en edat escolar no queden exclosos per motius econòmics a les activitats extraescolars esportives, arbitrarà mecanismes d’ajudes que permeten el seu desenvolupament integral.

b) L’organització de l’estructura local administrativa en matèria esportiva.

c) El desenvolupament de les competències de l’Ajuntament en matèria esportiva, inclús per mitjà de la proposta, per a la seua aprovació pel Ple de la corporació, d’ordenances municipals.

d) La promoció de l’associacionisme esportiu local.

e) La construcció, millora i equipament d’instal•lacions esportives municipals i mancomunades.

f) La gestió de les instal•lacions esportives que tinga adscrites, siga quin siga l’origen o títol de la dita adscripció, vetlant per les seues condicions de seguretat i higiene.

De la mateixa manera, la Fundació Esportiva Municipal col•laborarà en les accions necessàries perquè, d’acord amb el que disposa l’article 3.3 de la Llei 10/1990 de l’Esport, tots els centres docents disposen d’instal•lacions esportives per atendre l’educació física.

g) L’organització de campionats d’àmbit local i d’esdeveniments esportius de caràcter extraordinari.

h) L’organització d’esdeveniments esportius de caràcter extraordinari, podent sol•licitar la col•laboració de les federacions esportives corresponents.

i) L’organització de conferències, seminaris o similars en la seua població amb finalitat divulgativa, així com l’edició, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de publicacions en matèria esportiva els drets d’explotació de les qualssiguen titularitat de la Fundació Esportiva Municipal.

j) Realització de campanyes periòdiques de prevenció de la violència en la pràctica de l’esport i en els recintes i espectacles públics, així com en relació a la prevenció del consum de substàncies prohibides o l’ús de mètodes il•legals destinats a augmentar artificialment el rendiment dels esportistes.

k) Qualssevol altres relacionades amb les anteriors per al foment de l’activitat esportiva en qualsevol de les seues modalitats o categories.

 

Article 6.- COMPETÈNCIES.

 

En desplegament del que exposa i encaminat a la consecució dels seus fins, la Fundació Esportiva Municipal podrà dur a terme les actuacions següents:

a) Formalitzar convenis de qualsevol classe, en l’àmbit de les competències que li són pròpies.

b) Celebrar tot tipus de contractes relacionats amb la gestió de les instal•lacions que tinga adscrites, així com la seua conservació, manteniment i millora, incloses obres d’inversió.

c) Alienar material, útils i efectes, considerats com a efectes no utilitzables d’acord amb la normativa en matèria de béns de les entitats locals.

d) Adjudicar contractes d’obres per a la construcció de noves instal•lacions.

e) Instar a les autoritats i organismes competents o entitats privades la concessió d’ajudes i concerts econòmics per al finançament d’activitats i programes esportius, així com el manteniment de les instal•lacions la gestió deles qualsestiga a càrrec seu.

f) Concertar operacions de tresoreria i de crèdit en els termes de la legislació sobre Hisendes locals.

g) Supervisar els contractes o convenis pels quals l’Ajuntament cedisca a altres institucions, públiques o privades, o particulars la gestió d’instal•lacions esportives municipals, així com la supervisió de la pròpia gestió, d’acord amb el que establix l’article 4 dels presents Estatuts.

h) Proposar al Ple de l’Ajuntament l’establiment dels preus a aplicar a les instal•lacions esportives i dels servicis que es deriven de l’exercici de la seua activitat.

i) Proposar al Ple de l’Ajuntament l’aprovació de les ordenances municipals necessàries per a l’exercici d’activitats esportives en l’àmbit municipal i local.

j) L’administració de l’arbitratge quan les parts en conflicte s’hi sotmeten voluntàriament, en els termes establits en la Llei 36/1988, de 5 de desembre, d’Arbitratge, així com la formulació d’actes, documents i convenis quan es realitzen funcions de mediació i conciliació.

CAPÍTOL III. DEL RÈGIM ECONÒMIC

 

Article 7.- PATRIMONI.

 

7.1. Constituiran el patrimoni de la Fundació els béns, drets i accions que adquirisca per qualsevol títol legítim.

7.2. A més del seu patrimoni propi, la Fundació Esportiva Municipal podrà tindre adscrits béns de domini públic titularitat de l’Ajuntament de València, així com béns patrimonials, quan així ho considere o quan la prestació de servicis i la resta d’activitat a desplegar per l’Organisme Autònom així ho requerisca, de conformitat amb la normativa en matèria de béns de les entitats locals.

L’Ajuntament de València podrà revocar l’adscripció de qualssevol béns cedits per a la seua gestió.

 

7.3. Correspondrà a la Fundació Esportiva l’administració ordinària dels béns demanials o patrimonials adscrits i que puguen generar-li ingressos, inclòs l’atorgament de concessions i autoritzacions per al seu ús d’acord amb la normativa en matèria de béns de les entitats locals. El dit ús podrà comprendre activitats esportives de qualsevol tipus, així com activitats complementàries, congressos, festivals, jornades, convencions, seminaris, assemblees, concerts, certàmens i activitats semblants organitzades per les persones físiques o jurídiques que en cada cas ho sol•liciten, inclosa la quantificació de l’import del cànon o tarifa a satisfer per la seua utilització, amb subjecció a les ordenances aprovades prèviament per l’òrgan municipal competent.

 

7.4.- Els béns municipals adscrits o que en el futur s’adscriguen a la Fundació conservaran la seua qualificació jurídica; qualsevol alteració del seu règim exigirà acord plenari municipal amb subjecció al procediment administratiu pertinent.

 

7.5.- Els béns adscrits hauran d’utilitzar-se exclusivament per al compliment dels fins estatutaris, bé en forma directa, bé per mitjà de la percepció de les seues rendes o fruits.

 

Article 8.- DE LA HISENDA.

Constituïxen recursos de la Fundació Esportiva, que seran reflectits en l’estat d’ingressos del seu pressupost anual:

a) Els rendiments que genere l’administració, explotació i ús del patrimoni adscrit i, si és el cas, els possibles rendiments de la propietat intel•lectual en el transcurs de les activitats per la Fundació desenvolupades.

A estos efectes, correspondrà a la FDM l’atorgament de les concessions i autoritzacions per a la utilització dels béns de domini públic i l’aplicació dels cànons o tarifes amb subjecció a les ordenances aprovades per l’Ajuntament.

b) Els ingressos derivats de la imposició de preus públics, així com el resultat de l’aplicació de taxes per prestació de servicis.

c) Els donatius de persones físiques o jurídiques de naturalesa civil o mercantil.

d) Les transferències corrents i de capital provinents del Pressupost Municipal.

e) Les transferències corrents o de capital provinents d’altres Administracions Públiques.

f) Qualssevol altres ingressos de naturalesa pública o privada.

g) Ingressos derivats per l’exercici de funcions de mediació, conciliació i administració de l’arbitratge en matèria esportiva.

 

Article 9.- DE LA COMPTABILITAT

La Fundació Esportiva queda subjecta al Règim de Comptabilitat Pública, regint-se a este efecte per les determinacions normatives contingudes en la Llei d’Hisendes Locals i Reglaments de Desenvolupament, així com de les Bases d’Execució del seu Pressupost i del Pressupost General de l’Ajuntament.

 

CAPÍTOL IV. GOVERN I ADMINISTRACIÓ

 

Article 10.- DELS ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ.

10.1 El Govern i Administració de la Fundació Esportiva Municipal estan a càrrec del seu president i la seua Junta Rectora. Els actes d’estos òrgans posen fi a la via administrativa en els termes establits en els presents Estatuts.

10.2.- Forma part, així mateix, de l’organització de la Fundació, el director-gerent de la Fundació, amb funcions executives.

 

Article 11.- DE LA PRESIDÈNCIA DE LA FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL

11.1.- La Presidència consumada de la Fundació Esportiva Municipal l’ostenta l’alcaldessa o l’alcalde de la ciutat.

11.2.- La Presidència consumada de la Fundació Esportiva Municipal podrà delegar l’exercici efectiu de les seues atribucions en un membre de la Junta Rectora.

11.3.- En casos de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal de la Presidència, les atribucions del càrrec les exercirà mentrepersistisca esta situació, un altre membre de la Junta Rectora designat per la Presidència.

 

Este precepte serà igualment aplicable al membre de la Junta Rectora que actue com a president, en cas de produir-se la delegació a què es referix el número anterior.

 

Article 12.- DE LES ATRIBUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DE LA FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL.

 

Al president li corresponen les atribucions següents:

 

a) Representar legalment la Fundació Esportiva en qualsevol classe d’actes, convenis i contractes, davant de qualsevol autoritat, organisme o particular.

 

b) Convocar i presidir les sessions de la Junta Rectora, fixant el seu orde del dia i dirimint amb el seu vot els empats.

 

c) Dirigir el govern i administració de la FDM en el marc dels presents Estatuts.

 

d) L’aprovació de les contractacions i concessions de qualsevol tipus, quan el seu import no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost de la Fundació Esportiva Municipal ni, en tot cas, els 6.000.000 d’euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seua duració no siga superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seues anualitats no supere el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

 

e) Actuar de direcció superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servici dels funcionaris de la Fundació i l’acomiadament del seu personal laboral, donant compte a la Junta Rectora, en estos dos últims dos casos, en la primera sessió que celebre.

 

f) Exercir les accions judicials i administratives en les matèries de la seua competència i, en cas d’urgència, en matèries de la competència de la Junta Rectora, en este supòsit donant compte a esta en la primera sessió que celebre per a la seua ratificació.

 

g) Subscriure escriptures, convenis, documents i pòlisses.

 

h) Nomenar i remoure lliurement el director-gerent, donant compte a la Junta. Així mateix, la Presidència podrà avocar les competències que els presents Estatuts atribuïxen a la Direcció Gerència en els termes que establix l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.

 

i) Concertar operacions de tresoreria en els termes i baix els límits previstos en els articles 52, 53 i concordants de la Llei d’Hisendes Locals, així com amb subjecció al que determinen les bases d’execució del Pressupost General Municipal.

 

j) Elevar propostes d’acord amb la Junta Rectora sobre matèries de competències d’este òrgan.

 

k) Executar i fer complir els acords de la Junta Rectora.

 

l) Ordenar pagaments i autoritzar i disposar despeses en els termes establits en les bases d’execució del pressupost.

 

ll) Aprovar les liquidacions de taxes i preus públics.

 

m) Resoldre les reclamacions prèvies a la via judicial laboral i civil.

 

n) Efectuar contractacions de personal laboral, respectant en tot cas els principis d’accés a la funció pública de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, en els termes continguts en l’article 15, lletra e) dels present estatuts, donant compte a la Junta Rectora.

 

ñ) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost ni els 3.000.000 milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni que no supere el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:

Els béns immobles, sempre que estiga prevista en el pressupost.

La de béns mobles, excepte els declarats de valor històric o artístic l’alienació dels quals no es trobe prevista al Pressupost.

 

o) Aquelles altres que li corresponguen a la Fundació i que no siguen atribució de la Junta Rectora ni del director-gerent.
 

Article 13.- DE LA JUNTA RECTORA.

 

Integren la Junta Rectora:

 

a) L’alcaldessa o l’alcalde, com a president nat de la Fundació i de la Junta Rectora de conformitat amb el que preveu l’article 10, qui podrà delegar en un membre de la mateixa.

b) Set vocals designats pel Ple de la Corporació Municipal, atenent al criteri de proporcionalitat de la seua composició política. Les designacions podran no recaure en membres de la corporació. Cada un dels vocals tindrà un suplent, designat igualment pel Ple.

c) El director-gerent de la Fundació Esportiva Municipal.

d) Un llicenciat en Educació Física (o titulació semblant) tècnic especialista en gestió esportiva municipal, nomenat pel president de la Fundació Esportiva Municipal.

e) Un arquitecte o enginyer especialista en construcció esportiva, nomenat pel president de la Fundació Esportiva Municipal.

f) Assistirà obligatòriament a les sessions el secretari general o el seu delegat als efectes previstos en el número 3 de l’article 25 de la Llei 30/92, així com per a prestar assistència i assessorament jurídic a l’òrgan col•legiat i al seu president. Redactarà les actes de les sessions.

g) Assistiran a les sessions de la Junta les persones que ocupen els llocs d’interventor de la Fundació o el seu delegat i de tresorer de la Fundació o el seu delegat.

El dret de vot només podrà ser exercitat d’entre tots els membres de la Junta Rectora pel seu president/a i els vocals designats pel Ple de la Corporació, atesa la seua composició política.

 

Article 14.- DEL FUNCIONAMENT DE LA JUNTA RECTORA.

 

Les sessions a celebrar per la Junta Rectora tindran caràcter ordinari i extraordinari.

Les sessions ordinàries seran com a mínim una vegada cada dos mesos, en els termes que acorde la pròpia Junta en la seua sessió constitutiva en tot cas o en altres posteriors.

Les sessions extraordinàries es celebraran a convocatòria del president, per la seua pròpia decisió o a petició d’una quarta part dels membres de la Junta Rectora amb dret de vot, podent sol•licitar un mateix membre un nombre màxim de tres convocatòries a l’any.

 

Article 15.- DE LES COMPETÈNCIES DE LA JUNTA RECTORA.

 

Correspon al Junta Rectora:

 

a) Aprovar, a proposta de la Presidència, els programes d’actuació elaborats pels tècnics de la Fundació, relatius a les instal•lacions i activitats esportives o complementàries, i les seues revisions anuals o, si és el cas, semestrals.

b) Controlar i fiscalitzar els restants òrgans de govern i administració, sense perjuí de les atribucions del Ple Municipal.

c) Elevar la proposta de pressupost de la Fundació al Ple de l’Ajuntament per a la seua aprovació a través del Pressupost General.

d) Conéixer els estats i comptes de la Fundació Esportiva i proposar inicialment la seua aprovació a l’òrgan municipal competent en els termes que preveuen els articles 193 i concordants de la Llei d’Hisendes Locals.

e) Elevar al Ple per a la seua aprovació la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.

f) Fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques de tot el personal, dins dels límits marcats per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i la resta de legislació aplicable.

g) Prendre les decisions quant a les possibles incompatibilitats del personal al servici de la Fundació Esportiva.

h) Donar validesa i eficàcia als acords previs negociats sobre les condicions de treball dels funcionaris de l’ens quan no siga atribució del president, així com aprovar els convenis col•lectius del personal laboral. Tot això sense perjuí del que disposen les disposicions transitòries respecte del personal actiu municipal que passe a dependre funcionalment de la Fundació Esportiva Municipal.

i) Proposar al Ple l’aprovació del reglament o reglaments de servicis, determinant la seua gestió d’acord amb els principis de major eficiència, celeritat i reducció de costos.

j) Elevar propostes al Ple Municipal i a l’Alcaldia sobre matèries relacionades amb l’objecte de la Fundació, incloses l’alteració nominal de la Junta Rectora i la modificació dels Estatuts.

k) Les contractacions i concessions de qualsevol classe quan el seu import supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost i en tot cas, els 6.000.000 d’euros, així com els contractes i concessions plurianuals quan la seua duració siga superior a quatre anys i els plurianuals de menor duració quan l’import acumulat de totes les seues anualitats supere el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan siga superior a la quantia assenyalada en esta lletra.

l) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor supere el 10 per 100 béns ordinaris del Pressupost i, en tot cas, quan siga superior a 3.000.000 milions d’euros, així com les alienacions patrimonials en els supòsits següents:

Quan es tracte de béns immobles o de béns mobles que estiguen declarats de valor històric o artístic, i no estiguen previstes en el Pressupost.

Quan estant previstes en el Pressupost, superen els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.

 

m) Aprovar inicialment la concertació d’operacions financeres o de crèdit, excloses les de tresoreria que legalment corresponguen al president, amb l’autorització prèvia del Ple municipal.

n) L’aprovació de l’inventari de béns i drets de la Fundació i el seu trasllat a l’Alcaldia, a fi de servir de base per a formar l’Inventari General del Municipi.

ñ) Exercir les accions administratives i judicials i la defensa en els procediments incoats contra la Fundació Esportiva en els assumptes que siguen de la seua competència.

o) Resoldre, si és el cas, les reclamacions per responsabilitat patrimonial de la Fundació Esportiva Municipal.

p) Aprovar la memòria d’activitats i de gestió realitzades durant l’any, simultàniament a l’aprovació del balanç general, informant anualment al Ple de l’Ajuntament per a la seua aprovació.

q) Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits.

r) Aprovar i disposar les despeses que excedisquen de les facultats del president.

s) La revisió dels actes en via administrativa, dictats pels òrgans de la Fundació Esportiva Municipal en exercici de les competències atribuïda pels Estatuts, en els termes que preveu el títol VII de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i en els presents Estatuts.

 

Article 16.- DEL DIRECTOR-GERENT.

 

16.1.- El càrrec de director-gerent tindrà naturalesa de personal eventual.

 

16.2.- Al director-gerent, de conformitat amb els Reglaments i directrius de la Junta Rectora i amb subjecció al president, li corresponen les atribucions següents:

 

a) Dirigir i impulsar els servicis interns i activitats de la FDM, col•laborant en l’execució dels acords de la Junta i del president.

b) Executar les directrius del president quant a la direcció del personal de l’entitat.

c) Assegurar el bon funcionament de les instal•lacions, el seu manteniment i conservació, així com els equipaments, material, efectes, ferramentes, etc.

d) Coordinar l’elaboració dels plans i programes esportius i complementaris, assegurant la seua posada en pràctica i execució una vegada aprovats.

e) Dirigir el personal de l’entitat, sense perjuí de les atribucions del president.

f) Donar la seua conformitat a totes les factures de la Fundació per a la seua tramitació i pagament, si és procedent.

g) Dur a terme, d’acord amb el president, l’adscripció del personal amb caràcter provisional als diferents llocs de treball, inclús per a la desocupació de funcions de superior categoria, així com proposar a la Presidència l’adopció de sancions disciplinàries, excepte la d’acomiadament, per a la seua aprovació.

h) Proposar al president les normes de funcionament administratiu de la Fundació Esportiva.

i) Exercir les altres funcions que expressament li siguen assignades per la Junta o pel president, bé per mitjà de delegació o encàrrec de gestió. No podran delegar-se en el director atribucions de la Junta o president que, per analogia amb les del Ple o alcalde, resulten indelegables.

j) Coordinar les activitats de la Fundació Esportiva Municipal.

k) La celebració de contractes menors i l’autorització de despeses en els termes establits en les bases d’execució del pressupost.

l) Autoritzar amb la seua signatura els contractes de treball de personal laboral eventual que es celebren en execució de resolucions de la Presidència de la Fundació Esportiva Municipal.

 

16.3.- Contra els actes del director-gerent compresos en estos Estatuts podrà interposar-se recurs d’alçada a resoldre pel president de la Fundació.

 

Article 17.- DE LES FUNCIONS RESERVADES.

 

17.1.- Als llocs de Secretaria, Intervenció i Tresoreria els corresponen, respectivament, les funcions reservades legal i reglamentàriament, així com les complementàries d’estes, assignades a eixos llocs en l’Ajuntament de València.

 

17.2.- Ostenten la responsabilitat administrativa i correspon l’exercici de les indicades funcions, respectivament, al secretari general de l’Ajuntament, a l’interventor i al tresorer municipals, sense perjuí que puguen delegar-se per ells en favor d’altres funcionaris municipals o, si és el cas, tècnics superiors.

CAPÍTOL V. DE LA FISCALITZACIÓ DE LA FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL

 

Article 18.- DE LA TITULARITAT DEL SERVICI.

 

La titularitat de la Fundació Esportiva correspon a l’Ajuntament de València, pel que fa a la titularitat dels servicis i activitats que es presten baix esta forma de gestió directa. Conseqüentment la Fundació es troba baix la tutela administrativa de l’Ajuntament exercitable en els termes d’este capítol.

 

Article 19.- DE LA FISCALITZACIÓ DEL SERVICI.

 

19.1.- Els actes de disposició sobre el patrimoni propi de la Fundació en les quanties que fixen les bases d’execució del Pressupost requeriran de l’autorització prèvia de l’Ajuntament.

 

19.2.- En cas de disposició de béns immobles propis de la Fundació Esportiva es requerirà sempre de l’autorització prescrita en el punt anterior del present article.

 

19.3.- No cabran actes de disposició per part de la Fundació quant als béns assenyalats en l’article sisé d’estos Estatuts.

 

19.4.- A la gestió econòmica i comptable de la Fundació li serà aplicable, amb caràcter vinculant, tot allò que determinen les bases d’execució del Pressupost General Municipal.

 

19.5.- L’aprovació definitiva de les operacions financeres o de crèdit de la Fundació, excloses les operacions de tresoreria, es reserva al Ple Municipal.

 

19.6.- L’aprovació del Pressupost, de la relació de llocs de treball i de la plantilla de personal s’efectuarà pel Ple municipal.

 

19.7.- L’Ajuntament Ple exercirà totes aquelles altres tuteles que puguen correspondre-li segons la legislació vigent en cada moment.

 

ARTICLE 20. FI DE LA VIA ADMINISTRATIVA.

 

20.1 Contra els actes del president-delegat a què es referix l’article 11.2 dels presents Estatuts podrà interposar-se recurs d’alçada davant de l’Alcaldia. Igualment cabrà interposar recurs d’alçada contra els Acords de la Junta Rectora, davant del Ple de l’Ajuntament, en els supòsits a què es referixen les lletres g), j), k) i p) de l’article 15 dels presents Estatuts.

 

20.2 Els actes no mencionats en el número anterior posaran fi a la via administrativa i estaran subjectes a recurs potestatiu de reposició en els termes establits en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.

 

Article 21.- DE LA RESPONSABILITAT.

 

21.1.- Correspondrà a l’Ajuntament de València l’exigència de responsabilitat dels membres dels òrgans de govern de la Fundació en els quals concórrega la condició de regidor quan per dol o culpa greu hagen causat danys i perjuís a la pròpia Fundació Esportiva, a l’Ajuntament o a tercers, si estos hagueren sigut indemnitzats per l’entitat.

 

21.2.- Els vocals de la Junta Rectora el nomenament dels quals corresponga als òrgans municipals, poden ser lliurement remoguts pel mateix òrgan municipal.

 

Article 22.- CLÀUSULA FINAL.

 

El Ple de l’Ajuntament de València podrà establir i modificar, si és el cas, les regles de la prestació dels servicis i activitats a desplegar per la Fundació Esportiva com a titular de la seua competència.

 

Article 23.- NORMES D’APLICACIÓ SUPLETÒRIA.

 

En allò no previst en els presents Estatuts serà aplicable la normativa de règim local.

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera.-

1.- Els òrgans previstos en estos Estatuts es constituiran en el termini màxim d’un mes des de la publicació dels estatuts en el BOP, establint el règim de sessions.

 

2.- Sense perjuí del que establix l’apartat anterior, i una vegada aprovats els Estatuts, podran escometre’s per la Presidència els tràmits i la resta d’actuacions preparatòries precises, a fi d’agilitzar el futur desenvolupament de la Fundació amb la major celeritat i amb vista a la continuïtat dels servicis i activitats encomanades a l’ens institucional.

Segona.-

Els membres de la Junta Rectora seran els mateixos que la integren en el moment de l’aprovació definitiva, sense necessitat un nou nomenament.

Tercera.-

Durant el període de temps que transcòrrega entre l’aprovació d’estos Estatuts i la seua aplicació, seguiran vigents els actuals Estatuts.

Quarta.-

Els expedients pendents de resoldre a la data en què es publiquen els nous Estatuts en el Butlletí Oficial de la província seran resolts d’acord amb les normes de competència que es fixen en estos.

 

DISPOSICIONS FINALS

Única.-

La dissolució de la Fundació Esportiva s’acordarà en tot cas pel Ple de l’Ajuntament de València, previ coneixement i dictamen de la seua Junta Rectora, fent ús de les facultats municipals per a la creació, organització i supressió dels seus servicis.

L’Ajuntament de València quedarà subrogat en la posició de la Fundació Esportiva Municipal respecte dels seus drets i obligacions amb el personal laboral fix o temporal contractat, d’acord amb el que disposa l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors.Produirà també la successió universal dels seus béns, drets i obligacions per l’Ajuntament, de conformitat amb el que establix l’article 88.2 del Reglament de Servicis de les Corporacions Locals.