Estatuts

ESTATUTS DE L’ORGANISME AUTÒNOM FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL

L’Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal és una entitat de dret públic de naturalesa institucional, creada per l’Ajuntament de València en data 10 d’abril de 1981 i dependent d’este de conformitat amb el que establix l’article 85-3-b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.Posseïx el caràcter administratiu als efectes del seu règim pressupostari i comptable.

Així mateix, l’Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal es configura com a oficina tècnica de l’Ajuntament de València en matèria esportiva.

Sense perjuí del que disposa l’apartat tercer d’este article, l’aplicació del qual serà en tot cas respecte de les relacions jurídiques, podran establir-se pel propi organisme els logotips i denominacions que s’estimen oportunes per a la seua identificació i difusió més idònies.

Descarregar els Estatuts de la Fundació Esportiva Municipal

Descarregar en format pdf