Sol·licitud d&8217;Instal·lacions

Sol·licitud d’Instal·lacions temporada 2021-22

La tramitació de les sol·licituds de temporada per a entitats subjectes a bonificacions ha de tramitar-se a través de la plataforma que la Fundació Esportiva Municipal posa a disposició dels interessats.

A continuació trobàreu la informació necessària respecte d’això:

On?

Tant la sol·licitud com la documentació, s’entregarà a través de la Plataforma de Gestió de Sol·licituds d’Instal·lació (PGSI). 

 

Accedir  PGSI

 

Terminis?

Les entitats sol·liciten les instal·lacions esportives de forma regular per a la temporada esportiva 2021-22, hauran de tramitar la sol·licitud  entre el dia 01 i el 30 de juny del 2021.

Per a les sol·licituds de la temporada 2021-22 només existirà un únic termini de sol·licituds.

A partir del dia 1 de juliol a les 00:00 hores l’aplicació no admetrà noves sol·licituds, tan sols permetrà incorporar documentació a les sol·licituds existents. El termini per a incorporar documentació finalitzarà el 15 de setembre a les 00:00 hores.

Com?

Les entitats que es troben registrades de temporades anteriors hauran d’accedir amb el CIF i la contrasenya que establiren en el moment del registre.

Les entitats noves, hauran de registrar-se en l’aplicació per a generar les sol·licituds.

Les sol·licituds s’ompliran per mitjà d’un formulari, havent d’adjuntar la documentació requerida en cada sol·licitud. Tota la documentació a excepció de la sol·licitud s’entregarà preferentment en format PDF.

Documentació i Models

Des del següent enllaç es poden descarregar els diferents models que s’hauran d’adjuntar omplits, firmats i cunyats en la plataforma.

Descarregar plantilla de project_esportiu.

Descarregar model de Declaració Responsable 01  (relativa a assegurances d’ accidents).

Descarregar model de Declaració Responsable 02 (relativa a titulacions i contractes).

 

 

Sol·licitud d’Instal·lacions ús puntual

On i com sol·licitar-ho?

La sol·licitud d’ús puntual d’instal·lacions esportives ha de sol·licitar-se a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València.

Seu Electrònica del Ajuntament de València

Documentació i models

La sol·licitud ha d’anar acompanyada necessàriament del següent model:

Descarregar model

Terminis?

Quan es tracte de sol·licituds puntuals, estes hauran de ser presentades amb almenys 20 dies d’antelació a la realització de l’esdeveniment.

 

Autorització d’activitats extraordinàries amb menors

Qui pot sol·licitar-ho?

Entitats o associacions sense ànim de lucre o mercantils, l’objecte social dels quals estigui relacionat amb aquesta mena d’activitats.

On i com sol·licitar-ho?

L’autorització de l’activitat ha de sol·licitar-se a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València.

Seu Electrònica del Ajuntament de València

Tota la documentació requerida per a poder autoritzar l’activitat haurà de ser entregada almenys amb quinze dies d’antelació a l’assenyalat com a començament de l’activitat. En el cas de no disposar d’aquesta documentació en el termini assenyalat, l’FDM no es compromet a tramitar la reserva i autorització pertinents.

Terminis?

De forma general, les activitats extraordinàries amb menors es duran a terme en tres períodes a l’any, corresponents a les vacances escolars de Setmana Santa, època Estival i Nadal.

S’estipulen els següents terminis de presentació de sol·licituds:

 • A partir del 15 de gener fins a l’1 de març, per a les activitats extraordinàries amb menors que se celebren per Setmana Santa.
 • AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER L’ESTAT D’ALARMA COVID-19 (activitats estivals): Fins al 15 de juny. En el cas de sol·licitar l’activitat per al mes de setembre, el termini finalitzarà el 15 de juliol.
 • A partir de l’1 d’octubre fins al 15 de novembre, per a les activitats extraordinàries amb menors que se celebren per Nadal.

Documentació i models

La sol·licitud ha d’anar acompanyada necessàriament de la següent documentació.

Projecte, signat per persona qualificada, en el qual es recull l’organització de les activitats atenent la normativa vigent, sobretot, i com a novetat, tota aquella normativa que faci referència a la situació de crisi sanitària. A més, haurà de presentar:

 • Projecte esportiu educatiu (objectius, continguts, metodologia, avaluació).
 • Memòria de l’activitat (en un termini màxim de quinze dies després de la seua finalització).
 • Pressupost de l’activitat.
 • Segur de responsabilitat civil vigent.
 • Assegurança d’accidents per als participants o, en defecte d’això llistat d’alumnes/as amb el SIP o assegurança privada
 • Tècnics esportius (Contracte laboral dels tècnics, Certificat de delictes sexuals actualitzat de l’any en curs, Titulacions oficials).
 • Altres permisos i autoritzacions (si fossin necessàries).
 • Declaració Responsable (segons model adjunt).

Projecte  d’Activitats Esportives en Edat Escolar

Declaració Responsable