Sol·licitud d&8217;Instal·lacions

Sol·licitud d’Instal·lacions temporada 2023-24

La tramitació de les sol·licituds de temporada per a entitats subjectes a bonificacions ha de tramitar-se a través de la plataforma que la Fundació Esportiva Municipal posa a disposició dels interessats.

A continuació trobàreu la informació necessària respecte d’això:

On?

Tant la sol·licitud com la documentació, s’entregarà a través de la Plataforma de Gestió de Sol·licituds d’Instal·lació (PGSI). 

 

Accedir  PGSI

 

Terminis?

Les entitats que sol·liciten les instal·lacions esportives de forma regular per a la temporada esportiva 2023-24, hauran de tramitar la sol·licitud entre el dia 2 i el 31 de maig de 2023.

Per a les sol·licituds de la temporada 2023-24 només existirà un únic termini de sol·licituds, que correspon al ja esmentat.

A partir del dia 1 de juny, l’aplicació no admetrà noves sol·licituds, tan sols permetrà incorporar documentació a les sol·licituds ja existents. El termini per a incorporar la documentació finalitzarà el 15 de setembre a les 00.00 hores.

A més, a partir de l’1 de juny, es realitzarà l’elaboració de calendaris i informes d’assignació, els quals seran publicats el 30 de juny. A partir d’aqueix moment, s’iniciarà el termini de presentació d’al·legacions que durarà 5 dies. El 8 de juliol s’informarà de la resolució de les al·legacions interposades.

El dia 15 de juliol tindrà lloc la resolució de gerència per a l’aprovació del pla d’ús definitiu, per això, el 16 de juliol es realitzarà la publicació en les instal·lacions de la resolució de la Direcció-Gerència del pla d’ús de les instal·lacions. El 17 de juliol s’iniciarà el termini de recurs administratiu.

Finalment, el dia 1 de setembre donarà inici de la resolució de recursos i inici de l’activitat amb caràcter general.

Com?

Les entitats que es troben registrades de temporades anteriors hauran d’accedir amb el CIF i la contrasenya que establiren en el moment del registre.

Les entitats noves, hauran de registrar-se en l’aplicació per a generar les sol·licituds.

Les sol·licituds s’ompliran per mitjà d’un formulari, havent d’adjuntar la documentació requerida en cada sol·licitud. Tota la documentació a excepció de la sol·licitud s’entregarà preferentment en format PDF.

Documentació i Models

Des del següent enllaç es poden descarregar els diferents models que s’hauran d’adjuntar omplits, firmats i cunyats en la plataforma.

Descarregar plantilla de project_esportiu.

Descarregar model de Declaració Responsable 01  (relativa a assegurances d’ accidents).

Descarregar model de Declaració Responsable 02 (relativa a titulacions i contractes).

Resum gestió procés sol·licituds de temporada 2023-20224.

 

 

Sol·licitud puntual d’activitats, competicions i esdeveniments en Instal·lacions Esportives Municipals

Descripció

Tràmit per a la sol·licitud puntual d’activitats, competicions i esdeveniments esportius en instal·lacions esportives municipals que complisquen els següents suposats.

 • Sol·licituds d’instal·lació subjectes a bonificació.
 • Sol·licituds d’esdeveniments d’àmbit nacional o superior (Campionats del món, copes del món, competicions europees, copes d’SM Rei/Reina, Campionats d’Espanya).
 • Sol·licituds per a esdeveniments/competicions/activitats esportives extraordinaris per als quals l’ús de la instalació no està previst.

On i com sol·licitar-ho?

La sol·licitud d’ús puntual d’instal·lacions esportives ha de sol·licitar-se a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València.

Seu Electrònica del Ajuntament de València

Terminis?

Quan es tracte de sol·licituds puntuals, aquestes hauran de ser presentades amb almenys 60 dies d’antelació a la realització de l’esdeveniment.

Documentació i models

La sol·licitud ha d’anar acompanyada necessàriament dels següents models:

 

Autorització d’activitats extraordinàries amb menors

Qui pot sol·licitar-ho?

Entitats o associacions sense ànim de lucre o mercantils, l’objecte social dels quals estigui relacionat amb aquesta mena d’activitats.

On i com sol·licitar-ho?

L’autorització de l’activitat ha de sol·licitar-se a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València.

Seu Electrònica del Ajuntament de València

Tota la documentació requerida per a poder autoritzar l’activitat haurà de ser entregada almenys amb quinze dies d’antelació a l’assenyalat com a començament de l’activitat. En el cas de no disposar d’aquesta documentació en el termini assenyalat, l’FDM no es compromet a tramitar la reserva i autorització pertinents.

Terminis?

De forma general, les activitats extraordinàries amb menors es duran a terme en tres períodes a l’any, corresponents a les vacances escolars de Setmana Santa, època Estival i Nadal.

S’estipulen els següents terminis de presentació de sol·licituds:

 • A partir del 15 de gener fins a l’1 de març, per a les activitats extraordinàries amb menors que se celebren per Setmana Santa.
 • Fins al 31 de maig. En el cas de sol·licitar l’activitat per al mes de setembre, el termini finalitzarà el 15 de juliol.
 • A partir de l’1 d’octubre fins al 15 de novembre, per a les activitats extraordinàries amb menors que se celebren per Nadal.

Documentació i models

La sol·licitud ha d’anar acompanyada necessàriament de la següent documentació.

Projecte, signat per persona qualificada, en el qual es recull l’organització de les activitats atenent la normativa vigent, sobretot, i com a novetat, tota aquella normativa que faci referència a la situació de crisi sanitària. A més, haurà de presentar:

 • Projecte esportiu educatiu (objectius, continguts, metodologia, avaluació).
 • Memòria de l’activitat (en un termini màxim de quinze dies després de la seua finalització).
 • Pressupost de l’activitat.
 • Segur de responsabilitat civil vigent.
 • Assegurança d’accidents per als participants o, en defecte d’això llistat d’alumnes/as amb el SIP o assegurança privada
 • Tècnics esportius (Contracte laboral dels tècnics, Certificat de delictes sexuals actualitzat de l’any en curs, Titulacions oficials).
 • Altres permisos i autoritzacions (si fossin necessàries).
 • Declaració Responsable (segons model adjunt).

Projecte  d’Activitats Esportives en Edat Escolar

Declaració Responsable