Sol·licitud d&8217;Instal·lacions

Sol·licitud d’Instal·lacions temporada 2024-25

Les entitats esportives i associacions que complisquen els requisits establits (document de referència, apartat 2), podran presentar la sol·licitud d’autorització d’ús dels espais esportius de les IIDDMM (gestionades per l’OAM FDM) per a la temporada 2024-25 a través de la plataforma PGSI.

Paral·lelament i de manera separada al procés d’autorització de l’ús de l’espai esportiu es tramitarà la proposta per a l’aplicació de la bonificació del preu públic establit que li corresponga a l’entitat en funció del projecte esportiu.

S’ha elaborat un document, que arreplega el procediment a seguir per a la gestió de les sol·licituds d’ús de les IIDDMM i l’assignació d’horaris per a la temporada 2024-25. Es recomana la seua lectura.

Per a tramitació de les sol·licituds s’atindrà al següent:

On?

Tant la sol·licitud com la documentació, s’entregarà a través de la Plataforma de Gestió de Sol·licituds d’Instal·lació (PGSI).

 

Accedir  PGSI

Com?

Les entitats que estan donades d’alta en la base de dades, podran accedir a la plataforma amb el CIF i la seua contrasenya.

Les noves entitats deuran prèviament donar-se d’alta per a poder presentar la sol·licitud.

Es presentarà una sol·licitud per a cadascun dels projectes esportius que es presente, emplenant un formulari i adjuntat la documentació requerida en cadascun dels terminis.

A excepció del formulari de sol·licitud, tota la documentació es presentarà en la plataforma en format pdf.

Segons l’àmbit i la finalitat del projecte presentat, s’ha proposat per a esta temporada l’aplicació de les següents bonificacions en el preu públic establit per l’ús de l’espai esportiu (PENDENT D’APROVACIÓ PER LA PRESIDÈNCIA DE L’OAM FDM):

L’aplicació de la bonificació del preu públic quedarà condicionada al correcte lliurament de tota la documentació requerida en els diferents terminis,

Quan?

En la taula següent s’arrepleguen els terminis i dates clau per a la tramitació:

Quina documentació s’ha d’aportar?

Documentació que aportar en el primer bloc (fins al 31 de maig):

 • Formulari web de sol·licitud, indicant; instal·lació esportiva, espais esportius, dies, horaris, data inici, data final, categoria, nivell i necessitats.
 • Projecte esportiu educatiu (objectius, continguts, metodologia, recursos, pressupost, avaluació, etc.).
 • Plantilla projecte d’entitats.

Documentació que aportar en el segon bloc (fins al 16 de setembre):

 • Còpia del certificat del registre d’associacions municipals de l’Ajuntament de València.
 • Memòria de l’activitat de la temporada anterior.
 • Assegurança de responsabilitat civil.
 • Model de declaració responsable.
  • Inscripció en el registre municipal d’entitats ciutadanes.
  • Relació nominal actualitzada de la junta directiva.
  • Cobertura front accidentes.
  • Qualificació del personal tècnic.
  • Situació laboral del personal tècnic.
  • Coneixement i acceptació de la normativa de l’OAM FDM.
  • Protocol d’abús i assetjament.
  • Prevenció de riscos laborals.
  • Coneixement de les normes d’emergència i evacuació.
 • Certificat del registre central de delinqüents sexuals del personal tècnic.
 • Altres permisos i autoritzacions.

Documentació i Models

Des del següent enllaç es poden descarregar els diferents models que s’hauran d’adjuntar emplenats, firmats i cunyats en la plataforma.

Descarregar la plantilla de projecte esportiu.

Procediment per a la Sol·licitud d’Ús Puntual i de Temporada dels espais esportius de les instal·lacions esportives gestionades per l’OAM FDM València i assignació d’horaris per a la temporada 2024-25 (procediment Gdi – p7201)

 

Sol·licitud puntual d’activitats, competicions i esdeveniments en Instal·lacions Esportives Municipals

Descripció

Tràmit per a la sol·licitud puntual d’activitats, competicions i esdeveniments esportius en instal·lacions esportives municipals que complisquen els següents suposats.

 • Sol·licituds d’instal·lació subjectes a bonificació.
 • Sol·licituds d’esdeveniments d’àmbit nacional o superior (Campionats del món, copes del món, competicions europees, copes d’SM Rei/Reina, Campionats d’Espanya).
 • Sol·licituds per a esdeveniments/competicions/activitats esportives extraordinaris per als quals l’ús de la instalació no està previst.

On i com sol·licitar-ho?

La sol·licitud d’ús puntual d’instal·lacions esportives ha de sol·licitar-se a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València.

Seu Electrònica del Ajuntament de València

Terminis?

Quan es tracte de sol·licituds puntuals, aquestes hauran de ser presentades amb almenys 60 dies d’antelació a la realització de l’esdeveniment.

Documentació i models

La sol·licitud ha d’anar acompanyada necessàriament dels següents models:

 

Autorització d’activitats extraordinàries amb menors

Qui pot sol·licitar-ho?

Entitats o associacions sense ànim de lucre o mercantils, l’objecte social dels quals estigui relacionat amb aquesta mena d’activitats.

On i com sol·licitar-ho?

L’autorització de l’activitat ha de sol·licitar-se a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València.

Seu Electrònica del Ajuntament de València

Tota la documentació requerida per a poder autoritzar l’activitat haurà de ser entregada almenys amb quinze dies d’antelació a l’assenyalat com a començament de l’activitat. En el cas de no disposar d’aquesta documentació en el termini assenyalat, l’FDM no es compromet a tramitar la reserva i autorització pertinents.

Terminis?

De forma general, les activitats extraordinàries amb menors es duran a terme en tres períodes a l’any, corresponents a les vacances escolars de Setmana Santa, època Estival i Nadal.

S’estipulen els següents terminis de presentació de sol·licituds:

 • A partir del 15 de gener fins a l’1 de març, per a les activitats extraordinàries amb menors que se celebren per Setmana Santa.
 • Fins al 31 de maig. En el cas de sol·licitar l’activitat per al mes de setembre, el termini finalitzarà el 15 de juliol.
 • A partir de l’1 d’octubre fins al 15 de novembre, per a les activitats extraordinàries amb menors que se celebren per Nadal.

Documentació i models

La sol·licitud ha d’anar acompanyada necessàriament de la següent documentació.

Projecte, signat per persona qualificada, en el qual es recull l’organització de les activitats atenent la normativa vigent, sobretot, i com a novetat, tota aquella normativa que faci referència a la situació de crisi sanitària. A més, haurà de presentar:

 • Projecte esportiu educatiu (objectius, continguts, metodologia, avaluació).
 • Memòria de l’activitat (en un termini màxim de quinze dies després de la seua finalització).
 • Pressupost de l’activitat.
 • Segur de responsabilitat civil vigent.
 • Assegurança d’accidents per als participants o, en defecte d’això llistat d’alumnes/as amb el SIP o assegurança privada
 • Tècnics esportius (Contracte laboral dels tècnics, Certificat de delictes sexuals actualitzat de l’any en curs, Titulacions oficials).
 • Altres permisos i autoritzacions (si fossin necessàries).
 • Declaració Responsable (segons model adjunt).

Projecte  d’Activitats Esportives en Edat Escolar

Declaració Responsable