Contracta amb nosaltres

Contracta amb nosaltres

La Fundació Esportiva Municipal, en un exercici de transparència, igualtat d’oportunitats i pública concurrència per als diferents proveïdors, posa en marxa la secció “Contracta amb nosaltres” de la seua pàgina web, on consta el perfil del contractant i els contractes menors, i on es troben els tràmits de les contractacions que fa la FDM.

El seu objectiu és donar visibilitat i difusió als projectes que duen a terme els diferents servicis de l’organisme autònom de l’Ajuntament de València amb la intenció que qualsevol proveïdor puga estar al corrent de les necessitats de la FDM i puga presentar la seua proposta de treball. Esta lliure concurrència, a més, permetrà la maximització i optimització dels recursos econòmics de la Fundació Esportiva Municipal.

Pel que fa a la necessitat de contractar per mitjà d’un contracte menor, el funcionament serà el següent: quan un servici de la FDM tinga una necessitat, penjarà un anunci en esta secció. L’esmentat anunci contindrà una descripció de l’objecte del contracte, el gasto màxim del mateix i el termini de presentació d’ofertes, així com un correu electrònic de contacte, de tal manera que els proveïdors puguen presentar ofertes i optar a ser seleccionats en l’adjudicació del contracte menor. Una vegada que haja sigut adjudicat a una empresa o professional, es publicarà en l’apartat “Contractes finalitzats” de la secció l’anunci de la resolució de l’adjudicació.

Descarregar de models

> Descarregar model de Declaració Responsable per a participar en procediments convocats per la Fundació Esportiva Municipal de València