Esport escolar a València

Pla municipal de l’esport escolar a València

El Pla municipal de l’esport a València naix com a conseqüència de les conclusions extretes en el procés de participació i debat que va representar el Pla estratègic de l’esport de València (PEDV), 2011.

En ell es va analitzar la pràctica esportiva en la nostra ciutat prenent com a eix fonamental els ciutadans que realitzen activitat física i es va estudiar la influència que sobre eixa activitat tenen, o poden tindre, els distints agents que intervenen en ella. En este cas s’ha centrat l’anàlisi en la població en edat escolar, des de tres paràmetres que configuraran l’acció pública, l’educació, la cohesió social i la salut. Estes tres finalitats públiques definixen el concepte de qualitat en el desenrotllament de la promoció de l’esport en edat escolar.

“València, ciutat que promou l’educació,
La cohesió social i la salut a través de la
Activitat física i l’esport”.

(lema de l’àrea 2 del PEDV, 2011)

 

Prenent com a referència les recomanacions d’organismes nacionals com el Consell Superior d’Esports (CSD) o internacionals com la Unió Europea (UE) i l’ONU, la promoció de les pràctiques fisicoesportives en la població escolar ha d’encaminar-se a la seua formació integral, al respecte i adquisició d’uns valors i hàbits socials que permeten integrar el jove en la societat, procurant que la pràctica esportiva es desenrotlle en condicions d’igualtat, de seguretat i de salut, evitant la discriminació per gènere, nivell o aptitud. L’esport, des d’este punt de vista, és considerat com un instrument educatiu de primer ordre que actua en l’àmbit de l’educació no formal i que perseguix objectius participatius, lúdics, socials i formatius.

La Fundació Esportiva Municipal oferix un ampli programa d’activitat fisicoesportiva dirigida a la població en edat escolar que s’estructura basant-se en les línies següents:

  1. Preocupació per la salut en l’etapa escolar. La població escolar es troba en un moment crucial de desenrotllament evolutiu pel que necessita una activitat fisicoesportiva adequada. El sistema educatiu aporta entre 2 i 3 hores setmanals d’activitat física, per un altre costat l’OMS recomana la pràctica d’un mínim de 60 minuts diaris d’activitat física moderada per a xiquets i joves. L’objectiu serà complementar l’horari de l’educació física amb una oferta d’activitats extraescolars. D’esta manera es contribuirà a promocionar la salut lluitant contra el sedentarisme i l’obesitat infantil.
  2. El Centre escolar com a nucli de promoció. El centre escolar ha de ser la referència de l’esport en estes edats. Per a això és imprescindible crear una estructura autònoma, en cada centre, capaç d’organitzar i mantindre el desenrotllament de les activitats esportives en col·laboració amb les institucions.
  3. El foment de l’associacionisme esportiu. Ajudar a aquelles associacions ciutadanes que contribuïxen a l’objectiu públic del foment de l’esport és un altre dels objectius d’este Pla. La cessió d’instal·lacions i les subvencions seran les accions més representatives d’esta línia estratègica.
  4. La prevenció contra la violència en l’esport escolar. Fomentar el joc net i establir les normes que regulen la participació esportiva, sobretot en la competició, és una de les estratègies més importants per a evitar l’aparició de la violència en l’esport en edat escolar.
  5. La busca de la sostenibilitat econòmica. El sistema esportiu ha de ser autosuficient i subsistir per la seua pròpia capacitat. Les ajudes públiques han d’encaminar-se cap als entorns més desfavorits promovent la igualtat d’oportunitats.