Notes de premsa

Publicada la concessió de subvencions de l’Ajuntament de València al desenrotllament de projectes esportius en la ciutat per entitats sense ànim de lucre – Temporada 2015-2016

 • , , ,

Amb data de hui s’ha publicat l’acord de la Junta de Govern per mitjà de la que s’aprova la concessió de subvencions de l’Ajuntament de València al desenrotllament de projectes esportius a la ciutat de València sense ànim de lucre temporada 2015-16.

Les bases arrepleguen el termini d’un mes des de la data de hui per a justificar la subvenció (el termini finalitza el 9 de gener de 1017) aportant la documentació següent:

  1. Una Memòria d’Actuació justificativa del compliment de les condicions que van determinar l’atorgament de la subvenció, firmada pel màxim responsable de l’entitat i amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. En ella haurà de constar expressament que ha sigut complida la finalitat per a la que es va atorgar la subvenció, junt amb una avaluació dels resultats obtinguts respecte als previstos.
  2. Una Memòria Econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
    1. Relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagen finançat l’activitat subvencionada, amb indicació d’import i procedència.
    2. Liquidació del pressupost d’ingressos i de gastos del projecte agrupats per conceptes, firmada pel/la màxim/a responsable de l’entitat.
    3. Relació classificada dels gastos realitzats en l’activitat subvencionada, amb identificació de: número, concepte, import, creditor i dates d’emissió i de pagament per a cada document de gasto.
    4. Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació de l’apartat anterior, que es presentaran agrupats/des per conceptes de gasto.

Per a ampliar informació, descarregar-se la documentació, etc. visitar el següent enllaç del Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Valènciahttps://goo.gl/GKn8Id