Notícies

Provisió dels llocs de treball de Cap de Secció d’Esdeveniments i Temps Lliure i de Cap de Secció de Manteniment

 • ,

En el Boletín Oficial del Estado núm. 106, del dimecres 4 de maig de 2022, s’ha publicat l’anunci d’aquest OA Fundació Esportiva Municipal sobre la publicació en el “Butlletí Oficial de la Província de València” nº69, de 8 d’abril de 2022, de les bases que han de regir la convocatòria per a proveir mitjançant concurs:

  • Un lloc de Cap de Secció d’Esdeveniments i Temps Lliure.
  • Un lloc de Cap de Secció de Manteniment.

Descarregar bases de tots dos processos publicats en el BOP

Descarregar anunci de tots dos processos publicats en el BOE

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació d’aquesta resolució en el «Boletín Oficial del Estado», és a dir del 5 de maig a l’1 de juny, tots dos inclusivament.

Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan procedisquen, es faran públics en la forma prevista en les pròpies bases.