Notícies

Ocupació pública. Una plaça d’oficial de suport prevenció de riscos laborals. Qualificacions del primer exercici.

 • ,

Anunci amb les qualificacions del concurs oposició mitjançant promoció intern d’una plaça d’oficial/a de prevenció de riscos laborals del OAM Fundació Esportiva Municipal.

L’Òrgan Tècnic de Selecció de l’esmentat procés selectiu, en sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2022, ha adoptat el següent acord: Procedir a la correcció del primer exercici, teòric i de caràcter obligatori i eliminatori, celebrat el dia 28 de novembre de 2022.

Consulta les qualificacions del primer exercici.

Sent l’exercici de caràcter obligatori i eliminatori i de conformitat amb les bases de la convocatòria, si tinguera entrada per via escrita en els 5 dies hàbils següents a la publicació de les puntuacions de cada prova o exercici, al·legació, suggeriment, reclamació o petició de revisió de la puntuació atorgada pel Tribunal o una altra circumstància relativa al desenvolupament de les proves, serà el Tribunal el que decidisca sobre les mateixes, ressenyant-lo en la corresponent acta, tot això sense perjudici de la interposició dels recursos pertinents, que es regirà per les normes generals sobre procediment i règim jurídic de les administracions públiques.

L’Òrgan Tècnic de Selecció acorda convocar al personal aspirant que ha superat el primer exercici, en haver obtingut una qualificació igual o superior a 10 punts, a la realització del segon exercici d’acord amb les bases de convocatòria, el qual tindrà lloc el pròxim dia 7 de desembre, a les 9,30 hores, en el despatx de la Secretaria General de l’Administració Municipal, situat en la Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, primer pis, entrada pel carrer Arquebisbe Mayoral.