Notes de premsa

La FDM aprova la bonificació de les instal·lacions esportives per valor de 800.000 €

 • , ,

Al voltant de 300 clubs, associacions, federacions i entitats esportives es beneficiaran d’aquesta ajuda a la recuperació del teixit associatiu esportiu

La Fundació Esportiva Municipal de l’Ajuntament de València ha aprovat la bonificació de les ins-tal·lacions esportives per a l’ús per part de clubs, associacions esportives, federacions o entitats esportives. En molts casos, aquestes bonificacions arriben a ser del 100% en funció de diversos factors que s’han establit, i es beneficien de les mateixes fins a 200 entitats de manera permanent i unes 100 de manera puntual. El total d’aquestes bonificacions té un impacte aproximat d’uns 800.000 €.

La presidenta de la Fundació Esportiva Municipal i regidora d’Esports, Pilar Bernabé, ha assenya-lat que, “amb aquestes bonificacions volem col·laborar activament en la recuperació econòmica del teixit associatiu de l’esport de la ciutat, ja que cal tindre en compte que encara arrosseguen les conseqüències de la pandèmia Covid-19, tant en l’activitat del sector de l’esport local en general i en particular la dels clubs esportius de base de la ciutat”.

En aquest sentit, ha recalcat que “els nostres clubs són el principal motor, però a més aquestes bonificacions tindran una especial incidència entre els col·lectius de menors, majors i disciplines i esports que van dirigits a dones i col·lectius vulnerables”.

Un dels factors principals que es tindrà quant a l’hora d’autoritzar la bonificació per part dels tèc-nics de la FDM, és la posada en pràctica i desenvolupament d’un projecte esportiu de qualitat per part d’un club o associació esportiva amb seu a la ciutat de València, obtenint, generalment, una bonificació del 75% del preu.

La FDM aprova la bonificació de les instal·lacions esportives per valor de 800.000€. Al voltant de 300 clubs, associacions, federacions i entitats esportives es beneficiaran d'aquesta ajuda a la recuperació del teixit associatiu esportiu

La FDM aprova la bonificació de les instal·lacions esportives per valor de 800.000€. Al voltant de 300 clubs, associacions, federacions i entitats esportives es beneficiaran d’aquesta ajuda a la recuperació del teixit associatiu esportiu

També quan l’activitat que es vaja a realitzar, siga o no esportiva, tinga caràcter benèfic, social o cultural i concórreguen raons d’especial interés o utilitat pública en la seua celebració. Per a l’ob-tenció de la bonificació les entitats esportives i associacions de la ciutat de València que sol·liciten l’ús de les instal·lacions esportives municipals hauran d’entregar, a més del formulari de sol·licitud de l’ús, un projecte descriptiu de l’activitat esportiva, amb els continguts i documentació establits per la FDM.

Aquesta bonificació podrà arribar al 100% del preu públic establit en la normativa reguladora dels preus públics d’aplicació en les instal·lacions esportives en el cas que a més de complir el que s’estableix en l’apartat anterior, justifiquen en el projecte descriptiu de l’activitat esportiva a realitzar, la promoció d’activitats esportives en qualsevol dels següents àmbits: Població de la tercera edat, esport en edat escolar, esport femení, esport inclusiu (LGTBI+), persones afectades per qualsevol tipus discapacitat o persones o col·lectius que requereixen una especial atenció per la seua situació personal o social.

A més, s’ha acordat bonificar a aquelles federacions esportives de la Comunitat Valenciana que desenvolupen les activitats dels plans de Tecnificació en els Centres de Tecnificació Esportiva (CTD/CEAR) de titularitat municipal. Per a la resta d’activitats de tecnificació gestionades per fe-deracions esportives de la Comunitat Valenciana no integrades en els CTD/CEAR municipals s’estableix una bonificació del 75%. Aqueixa mateixa bonificació percebran les federacions en les seues activitats formatives que siguen de caràcter oficial.

Quant a les bonificacions destinades a esdeveniments s’ha establit una bonificació del 50% per als esdeveniments i competicions organitzades per les federacions esportives de la Comunitat Valenciana o per Federacions Esportives Estatals. I en el cas que estiguen dirigides a menors de 16 anys s’estableix una bonificació del 75%. Les competicions oficials de màxim nivell també tin-dran una bonificació del 75%.

Els centres de dia, centres ocupacionals, centres d’acolliment i centres o associacions de la ciu-doneu de València dependents dels Serveis de Benestar Social i integració o similars de-pendents de l’Ajuntament, així com associacions de veïns, de dones, de jubilats, de persones ma-jors o qualsevol altra associació ciutadana amb seu social a la ciutat de València, que utilitzen l’activitat física i l’esport com a mitjà de desenvolupament dels seus fins per als seus associats, disposaran d’una bonificació del 100%.