Notícies

Ocupació pública. Una plaça per torn lliure d’enginyer/a industrial. Nomenament i constitució de borsa

 • ,

Vistes les actuacions procedents en l’expedient, la Presidència de l’OAM Fundació Esportiva Municipal, per resolució núm. DF-123 de data 28.02.2023, en la seua part dispositiva, ha resolt procedir al nomenament i contractació de Sr. Javier Ciscar Cuña, com a enginyer industrial després d’haver superat el procés selectiu convocat per a proveir en propietat aquesta plaça, quedant adscrit al lloc núm. 15 de la relació de llocs de treball de l’Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal.

De conformitat amb el que s’estableix en l’apartat 11 de les bases de la convocatòria, es constitueix borsa de treball de la categoria d’Enginyer/a Industrial.

Descarregar anunci i integrants de la borsa.