Notícies

Ocupació pública. Una plaça per torn lliure d’enginyer/a industrial. Convocatòria tercer exercici

 • ,

Finalitzat el termini establit sense que es tinga constància d’haver-se presentat cap al·legació, suggeriment, reclamació o petició de revisió de la puntuació atorgada o una altra circumstància relativa al desenvolupament de les proves, el tribunal qualificador de l’esmentat procés selectiu acorda:

PRIMER. Convocar a la realització del tercer exercici establit en les bases de convocatòria, per a el pròxim dia 12 de gener de 2023, a les 10:00 hores, a la Sala de Formació del SERTIC, situada en la planta baixa de l’Edifici de Tabacalera de l’Ajuntament de València, Carrer Amadeu de Savoia 11 (46010 – València).

SEGON. De conformitat amb les bases de la convocatòria:

  1. L’exercici consistirà en la realització de dos supòsits pràctics directament relacionats amb el contingut del bloc de Matèries específiques de l’Annex I de les bases, a triar entre els tres proposats pel tribunal, dirigits a apreciar la capacitat analítica d’els/les aspirants per a exercir les funcions pròpies del lloc de treball objecte de la convocatòria.
  2. El temps de realització de l’examen serà determinat prèviament per l’òrgan de selecció.
  3. Es facilitarà als aspirants un equip informàtic per a la realització de l’exercici, amb accés a la legislació i normativa necessària per a la seua resolució, que serà l’única que podran utilitzar els aspirants. No s’admetrà l’ús de textos comentats, llibres de consulta ni formularis. Els aspirants podran fer ús de calculadora científica.
  4. En aquest exercici es valorarà, fonamentalment, la detecció dels problemes tècnics plantejats en el supòsit de fet, la correcció i exactitud en la resolució dels supòsits pràctics, els coneixements acreditats, la referència a la legislació, procediments, protocols propis o qualsevol altra normativa aplicable, la claredat en l’exposició de les idees, les aportacions personals del/l’aspirant, el nivell d’expressió escrita, el domini sintàctic i ortogràfic.

Una vegada finalitzat es procedirà, a continuació, i en sessió pública, a la lectura de l’exercici per les pròpies persones aspirants.

Descarregar anunci.