Notícies

Ocupació pública. Una plaça per torn lliure d’enginyer/a industrial. Qualificacions del primer exercici

 • ,

El tribunal Qualificador de l’esmentat procés selectiu, en sessió celebrada en data 14 de novembre de 2022, ha adoptat el següent acord:

Procedir a la correcció del primer exercici, teòric i de caràcter obligatori i eliminatori, celebrat el passat dia 10 de novembre de 2022.

Sent l’exercici de caràcter obligatori i eliminatori i de conformitat amb les bases de la convocatòria, si tinguera entrada per via escrita en els 5 dies hàbils següents a la publicació de les puntuacions de cada prova o exercici, al·legació, suggeriment, reclamació o petició de revisió de la puntuació atorgada pel Tribunal o una altra circumstància relativa al desenvolupament de les proves, serà el Tribunal el que decidisca sobre les mateixes, ressenyant-lo en la corresponent acta, tot això sense perjudici de la interposició dels recursos pertinents, que es regirà per les normes generals sobre procediment i règim jurídic de les administracions públiques.

El Tribunal Selectiu acorda convocar a la realització del segon exercici d’acord amb les bases de convocatòria, per a el pròxim dia 1 de desembre de 2022 a les 10:00 hores, a la Sala de Juntes, situada en el segon pis de l’edifici residencial del Complex Esportiu i Cultural Petxina.

Descarregar qualificacions.