Notícies

Ocupació pública. Una plaça d’Oficial de Suport Prevenció de Riscos Laborals. Valoració de mèrits i nomenament provisional

 • ,

Examinada la documentació aportada per l’única aspirant que va superar la fase d’oposició, el Tribunal, per unanimitat, acorda aprovar de manera provisional la valoració dels mèrits aportats per l’aspirant. Si així ho considera, pot realitzar al·legació, suggeriment, reclamació o petició de revisió per escrit sobre la puntuació atorgada pel tribunal, durant els 5 dies següents a la publicació de l’anunci.

Tenint en compte que només hi ha una aspirant que ha superat el procés selectiu convocat, i per al supòsit que no es produïsca al·legació, suggeriment, reclamació o revisió per escrit en el termini anteriorment establit a la puntuació obtinguda en la fase de concurs o conste renúncia a aquestes, el tribunal acorda per unanimitat, elevar de manera provisional proposta de nomenament de la plaça d’Oficial de Suport Prevenció Riscos Laborals de l’OAM FDM, que esdevindrà automàticament en definitiva, una vegada transcorregut el termini anterior establit sense que es presenten al·legacions o reclamacions o una vegada conste renúncia a aquestes, sense que el tribunal haja de pronunciar-se novament sobre aquest tema.

Descarregar anunci.