Notícies

Ocupació pública. Una plaça d’enginyer/a industrial. Llistes provisionals d’admesos i exclosos

 • ,

En el dia de hui, 20-09-2022, s’han publicat en el Butlletí Oficial de la Província (BOP núm. 181), la llista provisional de persones admeses i excloses, que a continuació es relaciona, en la convocatòria per a cobrir en propietat una plaça, per torn d’accés lliure, d’Enginyer/a Industrial d’aquest OAM Fundació Esportiva Municipal de València, identificada amb el núm. 15 de la RPT 2022.

Es concedeix un termini de 10 dies hàbils per a l’esmena de defectes per els/les aspirants provisionalment exclosos/as, si és el cas; així mateix, dins d’aquest termini es podrà presentar qualsevol reclamació que s’estime pertinent per les persones interessades. En cas de no produir-se reclamació, suggeriment o petició d’esmena, la present resolució esdevindrà automàticament definitiva al venciment del termini d’esmena.

Descarregar llistat.