Notícies

Ocupació pública. Una plaça d’arquitecte/a tècnic per torn d’accés lliure. Qualificacions del primer exercici realitzat el dia 14 de juny de 2024

 • ,

L’Òrgan Tècnic de Selecció de l’esmentat procés selectiu, en sessió celebrada el dia 26 de juny de 2024, després de la correcció de l’exercici tipus test de 80 preguntes, de caràcter obligatori i eliminatori, previst en les bases de la convocatòria, que va ser realitzat el passat 14 de juny de 2024, i a la vista que cap aspirant ha obtingut una qualificació mínima de 10 punts, ha adoptat el següent acord:

D’acord amb les bases de la convocatòria durant els 5 dies hàbils següents a la publicació del present anunci, el personal aspirant podrà realitzar al·legació, suggeriment, reclamació o revisió per escrit sobre les qualificacions atorgades.

L’Òrgan Tècnic de Selecció, a la vista del resultat obtingut pel personal aspirant, i en cas que no es produïsquen al·legacions o esmenes que deriven en una qualificació igual o superior a 10 punts d’algun potencial aspirant, de conformitat amb el que s’establix en les bases de la convocatòria, acorda proposar la declaració de desert el present procés selectiu.

Descarregar anunci.