Notícies

Ocupació Pública. Processos selectius excepcionals d’estabilització d’ocupació temporal de llarga duració. Cinc places d’Auxiliar de Servici a temps parcial mitjançant concurs oposició, per torn lliure. Qualificacions

 • ,

L’Òrgan Tècnic de Selecció de l’esmentat procés selectiu, en sessió celebrada el dia 7 de maig de 2024, ha adoptat el següent acord: Correcció mitjançant lectura òptica de l’exercici únic tipus test de 25 preguntes previst en les bases de la convocatòria, realitzat el passat 3 de maig de 2024, quedant les qualificacions de la manera següent, en el qual s’indica el personal aspirant que ha obtingut una qualificació mínima de 15 punts i que, en conseqüència, ha superat la fase d’oposició del present procés selectiu d’estabilització.

D’acord amb les bases de la convocatòria durant els 5 dies hàbils següents a la seua publicació, el personal aspirant podrà realitzar al·legació, suggeriment, reclamació o revisió per escrit sobre les qualificacions atorgades.

Descarregar qualificacions.