Notícies

Ocupació pública. Dues places d’oficial administratiu: valoració de mèrits i relació de persones aprovades

 • ,

El Tribunal Qualificador de l’esmentat procés selectiu, en sessió celebrada en data 15 de juliol de 2021, ha adoptat el següent acord:

[…]

SEGON: Aprovar de manera provisional la valoració dels mèrits dels i les aspirants que han superat el segon exercici de la fase d’oposició, quedant a la disposició dels mateixos en el Servei de Recursos Humans del OA Fundació Esportiva Municipal, concedint-los un termini de 10 dies hàbils per a la formulació de les reclamacions i/o esmenes que estimaren pertinents en relació a la baremació realitzada en fase de concurs, comptats a partir de l’endemà a la publicació del present anunci (publicat el dia 22 de juliol de 2021).

TERCER: De conformitat amb el punt 10 de les bases de la convocatòria, que diuen textualment “10.- RELACIÓ DE PERSONES APROVADES. Finalitzades les proves selectives, el Tribunal fa pública la identitat de les persones aprovades, la relació de restants aspirants aprovats si n’hi haguera, per ordre decreixent segons la puntuació aconseguida, i elevarà aquesta relació a l’òrgan competent, remetent així mateix l’acta de l’última sessió, sense que puga declarar-se que ha superat el present procediment selectiu un nombre de persones aspirants superior al de les places convocades.” procedir a declarar que han superat el procediment selectiu respecte de les 2 places d’oficial administratiu convocades, les persones aspirants que es relacionen a continuació.

Descarregar anunci