Notícies

Ocupació pública: dues places d’oficial administratiu. Resultats segon exercici

 • ,

Ocupació pública: dues places d’oficial administratiu. El Tribunal qualificador de l’esmentat procés selectiu, en sessió celebrada amb data 1 de juny de 2021 ha acordat procedir a la qualificació del segon exercici respecte d’els/les aspirants que han superat el mateix per haver obtingut un mínim de 5 punts, tal com s’estableix en les bases de la convocatòria, en les seues “NORMES ESPECÍFIQUES. PRIMERA.- EXERCICI FASE OPOSICIÓ.”

Sent l’exercici de caràcter obligatori i eliminatori i de conformitat amb la Base 14.4, si tinguera entrada per via escrita en els 5 dies següents a la publicació de les puntuacions de cada prova o exercici, al·legació, suggeriment, reclamació o petició de revisió de la puntuació atorgada pel Tribunal o una altra circumstància relativa al desenvolupament de les proves, serà el Tribunal el que decidisca sobre les mateixes sense perjudici del que s’estableix en aquesta Base 14 respecte a la interposició de recursos, que es regirà per les normes generals sobre procediment i règim jurídic de les Administracions Públiques..

Descarregar qualificacions