Notícies

Ocupació pública: dues places d’oficial administratiu. Al·legacions, noves puntuacions i modificació del lloc de realització de segon exercici

 • ,

Pel que respecta al procés selectiu per a la cobertura definitiva de dos places d’oficial administratiu per torn de promoció interna, el Tribunal Qualificador de l’esmentat procés selectiu, en sessió celebrada en data 3 de maig de 2021 ha estudiat escrits de reclamació presentats pels opositors que relacionen, examinat les al·legacions, acordant realitzar el següent anunci amb noves valoracions.

A més, en relació amb el segon exercici, i per part del Tribunal Qualificador es procedeix a nomenar Sr. José Ramón Ferri Tormo, Cap de Servei d’aquest Ajuntament, com a assessor del Tribunal, i modificar el lloc de realització del mateix en el sentit que siga a l’Aula d’Informàtica situada en l’Edifici de Tabacalera.

Descarregar anunci.