Notícies

Ocupació pública. Quatre places d’Encarregat-da d’Instal·lació per promoció interna. Puntuació provisional de la valoració de mèrits

 • ,

L’Òrgan Tècnic de Selecció de l’esmentat procés selectiu ha resolt aprovar de manera provisional la valoració dels mèrits, resultant les puntuacions que a continuació es detallen i que queden a la disposició del personal aspirant en el Servei Jurídic i de Recursos Humans de l’OAM, perquè puguen realitzar al·legació, suggeriment, reclamació o petició de revisió per escrit, sobre la puntuació atorgada pel tribunal, durant els 5 dies següents a la publicació d’aquest acord.

En el cas que no es presentaren al·legacions o reclamacions a la puntuació obtinguda en aquesta fase de concurs, el Tribunal acorda per unanimitat, elevar de manera provisional proposta de nomenament a les persones que han superat aquest procés selectiu.

Descarregar puntuacions.