Notícies

Ocupació pública. Quatre places d’encarregat/a d’instal·lació per promoció interna. Qualificacions del primer exercici

 • ,

L’Òrgan Tècnic de Selecció de l’esmentat procés selectiu, en sessió celebrada en data 22 de novembre de 2022, ha adoptat el següent acord:

Procedir a la correcció del primer exercici, teòric i de caràcter obligatori i eliminatori, celebrat el passat dia 18 de novembre de 2022. A la vista d’al·legació presentada per una aspirant, ha acordat suprimir la pregunta 25, la qual serà substituïda per la primera pregunta reserva (número 26).

Sent l’exercici de caràcter obligatori i eliminatori i de conformitat amb les bases de la convocatòria, si tinguera entrada per via escrita en els 5 dies hàbils següents a la publicació de les puntuacions de cada prova o exercici, al·legació, suggeriment, reclamació o petició de revisió de la puntuació atorgada pel Tribunal o una altra circumstància relativa al desenvolupament de les proves, serà el Tribunal el que decidisca sobre les mateixes, ressenyant-lo en la corresponent acta, tot això sense perjudici de la interposició dels recursos pertinents, que es regirà per les normes generals sobre procediment i règim jurídic de les administracions públiques.

L’Òrgan Tècnic de Selecció acorda convocar al personal aspirant que ha superat el primer exercici, en haver obtingut una qualificació igual o superior a 5 punts, a la realització del segon exercici d’acord amb les bases de convocatòria, que tindrà lloc el pròxim dia 12 de desembre de 2022 a les 11:00 hores, a la Sala de Conferències, del Complex Esportiu Cultural Petxina.

Descarregar qualificacions.