Notícies

Ocupació Pública. Concurs oposició d’una plaça d’oficial de suport informàtic. Presentació de mèrits

 • ,

Tal com estableixen les bases de la convocatòria, en el seu apartat 10.A.3.: “L’òrgan tècnic de selecció confeccionarà una Relació Provisional de resultats de la fase d’oposició, ordenada de major a menor puntuació, amb tot aquell personal que haja superat els mínims de tots els exercicis puntuables i que, per haver superat la fase d’oposició, ha de passar a la fase de concurs, perquè en el termini de 5 dies hàbils presente escrit, amb la documentació justificativa dels mèrits a valorar en la següent fase de concurs, per registre electrònic, a través de la Seu Electrònica Municipal de l’Ajuntament de València, apartat “Seu Electrònica”, “Tràmits”, “Matèries”, “Altres sol·licituds no catalogades”, selecció de l’organisme de destí: Ajuntament de València” d’acord amb els criteris establits en les presents bases.

Descarregar Anunci de qualificacions totals fase d’oposició.