Notícies

Ocupació pública. Cinc places de director/a d’instal·lació, mitjançant el sistema de concurs oposició, quatre d’elles, pel sistema de promoció interna, i una, per torn d’accés lliure. Aprovació de bases

 • ,

En el Butlletí Oficial de la Província (BOP), número 97, amb data de 22-05-2023, s’ha publicat Anunci de la Fundació Esportiva Municipal de València sobre l‘aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a cobrir en propietat cinc places de director/a d’instal·lació, mitjançant el sistema de concurs oposició, quatre d’elles, pel sistema de promoció interna, i una, per torn d’accés lliure.

Les instàncies sol·licitant prendre part en el present procés, es dirigiran a la Presidència de l’OAM Fundació Esportiva Municipal de València, presentant-se necessàriament per registre electrònic; a aquest efecte serà necessari estar registrada/o per a l’ús del sistema d’identificació i signatura electrònica, Cl@ve, o posseir un certificat digital de signatura electrònica, o DNIe , i es realitzarà a través de la Seu Electrònica Municipal de l’Ajuntament de València www.valencia.es apartat ‘Seu Electrònica’, ‘Tràmits’, ‘Matèries’, ‘Accés a la funció pública’ ‘Fundació Esportiva Municipal’ ‘Participació en proves selectives/provisió de llocs de treball (OAM Fundació Esportiva Municipal)’.

No s’admetran aquelles instàncies que siguen presentades per una altra via.

El termini de presentació de sol·licituds no s’ha obert encara. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Descarregar anunci.