Notes de premsa

Deduccions de fins a 150 euros en la Renda per fer esport

 • , ,

La Generalitat Valenciana va aprovar, a la fi de l’any 2023, una deducció fiscal autonòmica en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per les despeses associades a la pràctica esportiva i altres pràctiques saludables a la Comunitat Valenciana, amb efectes des de l’1 de gener de 2023.

Tota la informació oficial ve recollida en la Llei 7/2023, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat

En què consistix la deducció?

El contribuent té dret a deduir-se:

 • Per les quantitats satisfetes en el període impositiu en despeses associades a la pràctica de l’esport i activitats saludables: el 30 % amb el límit de 150 euros d’import de la deducció.
 • Si el declarant és major de 65 anys o té una discapacitat igual o superior al 33%, el percentatge de deducció serà del 50% i l’import màxim de la deducció serà de 150 euros.
 • Si el declarant és major de 75 anys o té una discapacitat igual o superior al 65%, el percentatge de deducció serà del 100% i l’import màxim de la deducció serà de 150 euros.
 • El límit de deducció s’establirà per contribuent i els desemborsaments podran anar destinats a activitats desenvolupades pel contribuent, el seu cònjuge i aquelles persones que donen dret a l’aplicació dels mínims familiars per descendents i ascendents.
 • Quan dos contribuents declarants tinguen dret a l’aplicació d’esta deducció per correspondre a despeses relacionades amb altres persones, la base de la deducció es prorratejarà entre ells per parts iguals.
 • A més, existixen una sèrie de requisits per a l’aplicació de la deducció que pot consultar en la pròpia llei.

Quines despeses es poden deduir?

 • Quotes de pertinença o adhesió satisfetes a gimnasos, clubs esportius, federacions esportives, grups de recreació esportiva, seccions esportives o de recreació esportiva d’altres entitats no esportives, agrupacions de recreació esportiva, associacions de federacions i societats anònimes esportives.
 • Adquisició de l’equipament obligatori per a la pràctica de l’esport federat.
 • Servicis personals d’entrenament prestats per tècnics i entrenadors esportius.
 • Servicis personals prestats per traumatòlegs, dietistes-nutricionistes, fisioterapeutes, podòlegs o tècnics superiors en Dietètica.

Sent indispensable que es puguen acreditar les adquisicions de béns o servicis mitjançant la corresponent factura, i el justificant de pagament per algun dels mitjans previstos en la disposició addicional setzena de Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: “[…] els imports dineraris derivada de l’acte o negoci jurídic que de dret a l’aplicació d’aquelles es realitze mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit”.

Enllaç mitjans pagament Disposició addicional setzena

INSTRUCCIONS OBTENCIÓ CÒPIA FACTURES USOS FDM

Si no disposa de les factures, pot obtindre un còpia de totes les seues factures simplificades amb el següent procediment:

Descàrrega en línia factures

Per a això ha d’entrar en el següent enllaç: https://reservas.fdmvalencia.es/Login.aspx

 • Si és usuari en línia (esquaix/piscines estiu) podrà entrar amb el seu usuari i contrasenya i veurà una nova opció per la qual podrà descarregar tots els seus justificants :”Històric de càrrecs”.
 • Si no s’ha activat com a usuari en línia ha de realitzar esta activació, mitjançant el següent procediment:
 • Des d’iniciar sessió clickar en “ No pots accedir? I en la pantalla no pots iniciar sessió assenyalar: “he oblidat la meua contrasenya” i continuar.
 • El següent pas és introduir el correu electrònic i el TPC-Captcha (de control). Davant això poden ocórrer dos coses:
 • Si no té el correu activat o és incorrecte li contestarà un missatge: “No es troba l’adreça de correu introduïda” i haurà de personar-se en la instal·lació esportiva i facilitar un correu correcte perquè s’introduïsca en la seua fitxa d’usuari.
 • Si el correu registrat és correcte li contestarà un missatge :“S’ha enviat un correu amb la contrasenya a la teua adreça E-mail”. Li arribarà un enllaç al seu correu electrònic perquè introduïsca la seua contrasenya i puga accedir al seu usuari en línia en el qual podrà descarregar les seues factures des de “històric de càrrecs”.
 1. Si té dificultats en l’ús de la plataforma per a la descàrrega en línia, però té un correu electrònic, podrà personar-se en la instal·lació i una vegada identificat sol·licitar que li envien còpia de les seues factures a este e-mail registrat.
 2. Si no disposa de correu electrònic o té dificultats per a accedir de manera en línia, haurà de consultar en la instal·lació esportiva.
 3. En cas de tindre menors al seu càrrec, no pot tindre accés en línia per la seua condició de menor, però podrà obtindre les factures associades a ells segons l’indicat en els punts 2 o 3 segons el cas, podent accedir de manera en línia als seus propis usos, si és el cas.

NOTA: Respecte al justificant bancari del pagament hauran d’obtindre’l a través de la seua entitat financera. Recomanem que a partir d’ara conserven els seus justificants de pagament per a futures possibles deduccions fiscals.