Notícies

Correcció del segon exercici del procés concurs oposició de promoció interna de 4 places d’encarregat/a

 • 

L’Òrgan Tècnic de Selecció de l’esmentat procés selectiu, en sessió celebrada el dia 10 de gener de 2023, es va reunir a fi de procedir, d’acord amb el que s’estableix en les bases de la convocatòria, a la correcció del segon exercici, pràctic, de caràcter obligatori i eliminatori, efectuat el dia 22 de desembre de 2022, mitjançant l’acarament amb les guies de correcció consistents en els supòsits pràctics resolts.

Consultar resultats.