Notícies

Convocatòria per a proveir pel sistema de lliure designació un lloc de Cap de Servei Jurídic i de Recursos Humans

 • ,

Per Resolució DF-283 de data 31/05/2021, dictada per la Presidència Delegada del OAM Fundació Esportiva Municipal, s’ha disposat que com a resultat del procés per a la provisió de lloc de treball pel sistema de lliure designació, s’adscriu definitivament, com a titular, a Dª Marta Sapiña Ferrer, al lloc de treball “Cap del Servei Jurídic i de Recursos Humans” de l’Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal de València (lloc de treball núm. 2 de la RPT 2021).

Descarregar anunci.