Notícies

Convocatòria per a proveir pel sistema de lliure designació un lloc de Cap de Servei d’Administració i Planificació Econòmica

 • ,

En el «Butlletí Oficial de la Província de València» número 56, de 24 de març de 2021, s’han publicat íntegrament les bases que han de regir la convocatòria per a proveir mitjançant lliure designació d’un lloc de Cap de Servei d’Administració i Planificació Econòmica, pertanyent al Subgrup A1.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació d’aquesta resolució en el «Boletín Oficial del Estado». Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan procedisquen de conformitat amb les bases, es faran públics en la forma prevista en les pròpies bases.

Accedir al BOP per a consultar les bases (n. 56, de 24 de març de 2021).

Accedir al BOE i terminis de presentació d’instàncies (n. 78, d’1 d’abril de 2021).