Notícies

Convocatòria per a proveir pel sistema de lliure designació un lloc de Cap de Servei d’Administració i Planificació Econòmica

 • ,

Per Resolució DF-310 de data 08/06/2021, dictada per la Presidència Delegada del OAM Fundació Esportiva Municipal, s’ha disposat declarar deserta la convocatòria del procediment de lliure designació obert a altres Administracions Públiques i entitats del sector públic per a la provisió definitiva d’un lloc de treball de Cap de Servei d’Administració i Planificació Econòmica del OA Fundació Esportiva Municipal València, per no haver concorregut, dins del termini establit per a això, cap aspirant que ostente la condició d’empleat públic amb caràcter laboral fix, del Grup Professional A1 o equivalent, amb plaça en el OA Fundació Esportiva Municipal València o en qualsevol de les Administracions Públiques o entitats pertanyents al sector públic estatal, autonòmic i/o local.

Descarregar anunci.