Notícies

Concurs oposició Oficial de Manteniment Electricista. Resultat de la valoració de mèrits de la Fase de Concurs

 • ,

El Tribunal qualificador de l’esmentat procés selectiu, en sessió celebrada el dia 9 de juny de 2021, i d’acord amb el que es disposa en les bases de la convocatòria, ha acordat aprovar de manera provisional la valoració dels mèrits, (fitxa individualitzada en Annex I).

D’acord amb la norma específica segona, “baremats els mèrits, el Tribunal exposarà al públic la llista d’aspirants, al costat de la puntuació obtinguda per cadascun d’ells/as en aquesta fase, així com la d’aprovats/as ordenats segons la seua respectiva puntuació total, concedint-los un termini de 10 dies hàbils per a la formulació de les reclamacions i/o esmenes que estimaren pertinents en relació a la baremació realitzada en fase de concurs”.

Descarregar anunci.