Notícies

Borsa de Treball per a la cobertura temporal de llocs de treball de Tècnic/a Jurídic: integrants de la borsa de treball

 • ,

Per Resolució de la Presidència Delegada de l’Organisme Autònom – Fundació Esportiva Municipal, número DF–573, de data 27 de setembre de 2021, s’ha disposat aprovar la borsa de treball per a la cobertura temporal de llocs de treball de Tècnic/a Jurídic/a del OAM FDM derivats de l’acumulació de tasques, serveis, o cobrir interinitats d’acord amb l’article 15 del RDL2/2015, text refós de la Llei d’Estatut dels Treballadors.

La borsa de treball farà efecte a partir de l’endemà a la present resolució, i la seua utilització, en cas de ser necessària estarà supeditada a les necessitats existents.

Descarregar llistat d’integrants de la borsa de treball