Notícies

Borsa de Treball per a la cobertura temporal de llocs de treball de Tècnic/a Jurídic: qualificacions segon exercici

 • ,

Pel present anunci es dona publicitat de l’acord de l’òrgan tècnic de selecció de la convocatòria per a la constitució d’una Borsa de Treball per a la cobertura temporal de llocs de treball de Tècnic/a Jurídic en sessions celebrades el 6 i 15 de juliol de 2021, en les quals es qualifiquen els dos supòsits pràctics que constituïen el segon exercici de la fase d’oposició.

D’acord amb el que s’estableix en la Base 9 de la convocatòria s’atorguen 5 dies hàbils a partir de l’endemà a la present publicació (publicat el dia 16 de juliol de 2021) perquè puga presentar-se al·legació, suggeriment, reclamació o petició de revisió per escrit per alguna persona aspirant en relació a la puntuació atorgada per l’òrgan de selecció en el present exercici.

Descarregar qualificacions i llistat d’aprovats.