Notícies

Borsa de Treball per a la cobertura temporal de llocs de treball de Tècnic/a Jurídic: anunci sobre petició de canvi de data

 • ,

La Presidència delegada del OA Fundació Esportiva Municipal mitjançant resolució núm. DF-198 de data 23 d’abril de 2021, ha disposat:

PRIMER. No accedir a les peticions formulades per diverses aspirants sobre el canvi de la data de celebració del primer exercici de la convocatòria per a la creació d’una Borsa de Treball per a la cobertura temporal de llocs de treball de Tècnic/a Jurídic del OA Fundació Esportiva Municipal València, per la impossibilitat d’acontentar la totalitat de les i els aspirants de qualsevol procés selectiu quant a la data més idònia per a la celebració dels exercicis que componen el mateix, respectant en tot moment el principi d’igualtat per a totes les persones aspirants i no dilatar en excés el període de celebració de les proves, mantenint, en conseqüència, la data prevista de celebració d’aquest exercici, per al pròxim 17 de maig de 2021, a les 11 hores.

SEGON. Donar la deguda publicitat a la present resolució per a general coneixement.

Descarregar anunci.