Notícies

Borsa de Treball per a la cobertura temporal de llocs de treball de Tècnic/a Jurídic: al·legacions i data del segon exercici

 • ,

Es dona publicitat de l’acord de l’òrgan tècnic de selecció de la convocatòria per a la constitució d’una Borsa de Treball per a la cobertura temporal de llocs de treball de Tècnic/a Jurídic en sessió celebrada el 4 de juny de 2021 en el qual es resolen les al·legacions presentades per alguns aspirants.

A més, es convoca a els/les aspirants que han obtingut una qualificació mínima de 5 punts en el primer exercici, per al dia 21 de juny de 2021, a les 9:30h. en l’Hall situat entre les sales Lucrecia Bori i Martín i Soler del Palau de la Música de València, per a la realització del segon exercici: pràctic, obligatori i eliminatori, que consistirà en la realització de dos supòsits pràctics directament relacionats amb el contingut del temari que figura en l’annex de les bases d’aquesta convocatòria, a triar entre els tres proposats pel tribunal.

Descarregar anunci.