Notícies

Borsa de treball de millora d’ocupació d’Oficial de Manteniment (Jardineria): qualificacions segon exercici

 • ,

El tribunal qualificador de l’esmentat procés selectiu en sessió celebrada en data 14 d’octubre de 2021, ha adoptat el següent acord:

Després de la realització del segon exercici de caràcter obligatori i eliminatori, que consistia, tal com recullen les bases de la convocatòria a “efectuar dos supòsits pràctics o proves que determinarà el tribunal sobre comeses o treballs propis del lloc”, les qualificacions han quedat de la següent manera:

Descarregar qualificacions

Sent l’exercici de caràcter obligatori i eliminatori i de conformitat amb les bases de la convocatòria, si entrara al·legació, suggeriment, reclamació o petició de revisió per escrit sobre la puntuació atorgada per l’òrgan de selecció o una altra circumstància relativa al desenvolupament de la prova durant els 3 dies hàbils següents a la publicació de les puntuacions dels exercicis, serà l’òrgan selectiu el que decidisca sobre això en la sessió següent i l’indicarà en l’acta corresponent, tot això sense perjudici de la interposició dels recursos pertinents, que es regirà per les normes generals sobre procediment i règim jurídic de les administracions públiques.