Notícies

Borsa de treball de millora d’ocupació d’Oficial de Manteniment (Jardineria): qualificacions del primer exercici i emplaçament per al segon

 • ,

El tribunal qualificador de l’esmentat procés selectiu en sessió celebrada en data 27 de setembre de 2021, ha adoptat qualificar als aspirants de la següent manera.

De conformitat amb les bases de la convocatòria, si tinguera entrada per via escrita en els 3 dies següents a la publicació de les puntuacions de cada prova o exercici, al·legació, suggeriment, reclamació o petició de revisió de la puntuació atorgada pel Tribunal o una altra circumstància relativa al desenvolupament de les proves, serà el Tribunal el que decidisca sobre les mateixes, ressenyant-lo en la corresponent acta, tot això sense perjudici de la interposició dels recursos pertinents, que es regirà per les normes generals sobre procediment i règim jurídic de les administracions públiques.

El Tribunal Selectiu acorda convocar als aspirants que han superat la primera prova conforme a les qualificacions publicades, a la realització del segon exercici d’acord amb les bases de convocatòria, per a el pròxim dia 14 d’octubre de 2021 a les 10 hores, a la Sala de Juntes, situat en el segon pis del Complex Esportiu i Cultural La Petxina.

Descarregar qualificacions primer exercici.