Notícies

Bases i convocatòria del procés selectiu de concurs oposició per torn d’accés lliure per a proveir una plaça d’ arquitecte/a tècnic/a

 • ,

S’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) núm. 115, de data 16-06-2022 (accedir al BOP), l’anunci de la Fundació Esportiva Municipal de València sobre aprovació de bases i convocatòria del procés selectiu de concurs oposició per torn d’accés lliure per a proveir una plaça d’arquitecte/a tècnic/a.

De conformitat amb l’apartat 3 de les Bases, les instàncies sol·licitant prendre part en el present procés es dirigiran a la Presidència del OAM Fundació Esportiva Municipal de València, presentant-se en qualsevol de les oficines de Registre d’Entrada de l’Ajuntament de València o davant qualsevol dels registres previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Descarregar bases i convocatòria.