Notícies

Bases i convocatòria del procés per a cobrir pel sistema de concurs oposició d’oficial de suport de prevenció de riscos laborals, per promoció interna

 • ,

La Presidència-Delegada de la Fundació Esportiva Municipal, mitjançant Resolució de data 22 de juliol de 2022, ha disposat:

PRIMER. Aprovar les Bases que han de regir la convocatòria per a cobrir una plaça de naturalesa laboral, pel sistema de promoció interna, d’Oficial de Suport de Prevenció de Riscos Laborals d’aquest OAM Fundació Esportiva Municipal de València, associat al lloc de treball núm. 279 de la RPT.

SEGON. Convocar el procés selectiu de concurs oposició, torn de promoció interna, per a proveir una plaça d’Oficial de Suport de Prevenció de Riscos Laborals.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la present publicació en el «Butlletí Oficial de la Província». Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan procedisquen, es faran públics en la forma prevista en les pròpies bases.