Notícies

Bases de la convocatòria per a sol·licitar autoritzacions demanials per a l’ús d’instal·lacions esportives municipals. Exposició pública

 • , ,

Mitjançant la informació pública oberta, les parts interessades tindran l’oportunitat de manifestar el seu punt vista entorn de model mixt de gestió de les instal·lacions esportives municipals. Es podran enviar al·legacions fins al dia 09-03-2024 per Seu Electrònica.

En el Butlletí Oficial de la Província (BOP), núm. 29 de data 09-02-2024, s’ha publicat anunci de l’OAM Fundació Esportiva Municipal de València sobre l’aprovació del projecte de bases de la convocatòria per a sol·licitar autoritzacions demanials per a l’ús d’instal·lacions esportives municipals adscrites a este organisme autònom i espais annexos o complementaris.

A fi de garantir la seua màxima difusió, publicitat i consens entre les potencials entitats participants, se sotmet l’expedient a informació pública per termini d’UN MES (des del dia 09-02-2024 fins al dia 09-03-2024) durant el qual qualsevol persona física o jurídica podrà presentar al·legacions que estimen oportunes, propostes de canvi o suggeriments.

Estes al·legacions poden realitzar-se a través de la Seu Electrònica Municipal de l’Ajuntament de València, apartat “Seu Electrònica”, “Tràmits”, “Matèries”, “Sol·licituds no catalogades”, selecció de l’organisme de destí: Ajuntament de València”.

 

Descarregar projecte de bases de la convocatòria per a sol·licitar autoritzacions demanials per a l’ús d’instal·lacions esportives municipals

  • Bases de convocatòria. Descarregar.
  • Annex I. Relació d’instal·lacions afectades, ubicació, actual entitat gestora i característiques. Descarregar.
  • Annex II. Anàlisi de costos d’explotació i manteniment d’una instal·lació esportiva municipal tipus camp de futbol 11. Descarregar.
  • Annex III. Sol·licitud normalitzada de participació en la convocatòria. Descarregar.
  • Annex IV. Proposta per a la valoració de criteris de caràcter automàtic. Descarregar.
  • Annex V. Model d’acord entre les entitats participants en la modalitat compartida. Descarregar.
  • Annex VI. Model d’acord entre l’entitat titular responsable i l’entitat d’ús preferent. Descarregar.
  • Annex VII. Millores i inversions susceptibles de minoració del cànon. Descarregar.

 

Documentació explicativa

Descarregar.

 

Presentar al·legacions que estimen oportunes, propostes de canvi o suggeriments

Estes al·legacions poden realitzar-se a través de la Seu Electrònica Municipal de l’Ajuntament de València, apartat “Seu Electrònica”, “Tràmits”, “Matèries”, “Sol·licituds no catalogades”, selecció de l’organisme de destí: Ajuntament de València”.

Iniciar tràmit