Notícies

Aprovació de les bases generals comunes que han de regir en els processos de selecció i provisió de llocs de treball

 • ,

Bases Generales comunes que han de regir en els procediments de concurs, concurs de trasllats i lliure designació per a la provisió amb caràcter definitiu de llocs de treball en el OAM Fundació Esportiva Municipal de València.

En el Butlletí Oficial de la Província (BOP) número 74, amb data de 21 d’abril de 2021 s’han publicat les Bases Generals que han de regir en els procediments de concurs, concurs de trasllats, canvi a règim de jornada completa i lliure designació per a la provisió amb caràcter definitiu dels llocs de treball del OA Fundació Esportiva Municipal, que s’adjunten en document annex, de conformitat amb l’assenyalat en Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana i del conveni col·lectiu de treball de la Fundació Esportiva Municipal, publicat en el BOP València núm. 146 de 30 de juliol de 2018.

Descarregar Bases Generales