Notes de premsa

Anunci sobre aprovació inicial de la regularització de la plantilla de personal de la Fundació Esportiva Municipal

 • , ,

Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de València de data de 28 d’abril de 2022, es va disposar aprovar inicialment la regularització de la Plantilla de personal del OA Fundació Esportiva Municipal corresponent a l’exercici 2022 i modificar la Relació de Llocs de treball 2022, mitjançant la creació dels llocs de treball que es detallen a continuació, així com procedir a regularitzar-la, a l’efecte de permetre el desenvolupament dels processos e estabilització previstos en la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

El que s’exposa al públic, per 15 dies, a l’efecte del seu examen i presentació de reclamacions davant el Ple.

Descarregar anunci.