Notícies

Ocupació Pública. Procés de provisió de la Prefectura de Secció, amb destinació al Servici d’Infraestructures. Rectificació de bases

 • ,

Davant la impossibilitat de publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) convocatòries de processos de provisió de llocs de treball de naturalesa laboral ha sigut necessària la rectificació de la convocatòria d’aquest OAM per a cobrir un lloc de Prefectura de Secció, amb destinació al Servici d’Infraestructures. Per això, mitjançant Resolució DF-406 de data 20 de maig de 2024, la Presidència d’aquest OAM s’han rectificat les bases específiques publicades en el Butlletí Oficial de la Província núm. 84, de data 2 de maig de 2024, corresponents a la convocatòria del concurs de mèrits obert a altres Administracions Públiques i entitats del sector públic per a la provisió definitiva del lloc de treball de Prefectura de Secció (núm. 270 RPT), en el sentit següent:

Apartat 5.2 de les bases: On diu “El termini de presentació d’instàncies serà de 15 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)”, ha de dir “El termini de presentació d’instàncies serà de 15 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)”.

Descarregar anunci.